Informacja dot. wskaźnika marketShare stosowanego w wyznaczaniu wymogu SCR dla ryzyka pożaru za pomocą uproszczenia

data aktualizacji

Wartość składki przypisanej brutto w liniach biznesowych 7 i 19 (zgodnie z załącznikiem 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE) za III kwartały 2019 r. wyniosła 5 515 390 614,62 zł.  
W celu zastosowania uproszczenia zgodnie z art. 90c rozporządzania delegowanego Komisji (UE) 2019/981 z dnia 8 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE powyższą wartość składki przypisanej brutto zakłady ubezpieczeń/reasekuracji powinny uwzględnić w wyliczeniu wskaźnika marketShare dla Polski poprzez podzielenie wartości składki przypisanej brutto w liniach biznesowych 7 i 19 przez podaną wartość dla całego sektora.