Informacja dotycząca wyników prac Forum Zadośćuczynień

data aktualizacji 21 listopada 2017

Celem powołania Forum Zadośćuczynień było przygotowanie projektu rozwiązań legislacyjnych pozwalających w sposób systemowy uregulować kwestię ustalania wysokości kwot zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej i ich wypłaty przez zakłady ubezpieczeń w związku z ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.