Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

data aktualizacji

Mając na względzie, iż z dniem 25 maja 2018 r. bezpośrednio stosowane są przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, a także, że z dniem tym weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na niej obowiązków prawnych, wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym, pozostałymi ustawami dotyczącymi nadzoru nad rynkiem finansowym oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa UE i prawa krajowego. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tak rozumianego celu, z zastrzeżeniem przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

W innych przypadkach Komisja Nadzoru Finansowego przetwarza dane na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą. W takich przypadkach przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Konkretny cel i podstawa przetwarzania podawane są w odrębnej klauzuli informacyjnej kierowanej indywidualnie do osób, których dane dotyczą.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać Komisji Nadzoru Finansowego swoich danych osobowych, bez zgody albo aprobaty osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

Jeżeli Państwa zamiarem jest skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego danych wrażliwych, w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, w szczególności w zakresie danych dotyczących zdrowia, dla umożliwienia ich przetwarzania konieczne jest udzielenie wyraźnej zgody przez osobę, której dane te dotyczą.

Ponadto, Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że:

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Piękna 20, 00-549 Warszawa.

2.    Inspektor Danych Osobowych

Funkcje Inspektora Danych Osobowych (IOD) pełni Pani Aleksandra Piotrowska – Marzęta, funkcję zastępcy Inspektora Danych Osobowych (IOD) pełni Pan Mirosław Szymański.
Kontakt z IOD możliwy jest poprzez adres poczty elektronicznej: iod@knf.gov.pl bądź pocztą tradycyjna na adres korespondencyjny:
Komisja Nadzoru Finansowego
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Piękna 20
skr. poczt. nr 419
00-549 Warszawa

3.    Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe bez Państwa zgody nie są przekazywane innym podmiotom, w tym odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem organów władzy publicznej, w tym także organów państw trzecich, w przypadkach gdy podstawę prawną udostępnienia stanowi powszechnie obowiązujący przepis prawa.

4.    Skarga do organu nadzorczego

W przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że osobom, których dane osobowe są przetwarzane, co do zasady przysługuje także prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Zastrzec jednak należy, że status prawny Komisji Nadzoru Finansowego jako organu administracji publicznej (administratora wykonującego zadania publiczne), a także okoliczność, że w większości przypadków przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Komisji Nadzoru Finansowego powoduje, że obowiązki i uprawnienia w zakresie prawa żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych mogą podlegać istotnym ograniczeniom z mocy przepisów RODO lub przepisów prawa krajowego.