Transfery

data aktualizacji 04 marca 2020

Wypłaty transferowe pomiędzy OFE odbywają się 4 razy w roku - w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada, przy czym kwota wypłaty transferowej ustalana jest w piątym dniu roboczym przed dniem tej wypłaty.

Dane obejmujące liczebności członków zmieniających OFE są publikowane w ostatnim tygodniu miesiąca, w którym ma miejsce sesja transferowa, na podstawie list transferowych zestawianych przez ZUS.

Rozliczenia wypłat transferowych pomiędzy OFE dokonuje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Dane te publikowane są w 1. tygodniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym ma miejsce sesja transferowa.