Transfery

data aktualizacji

Od sesji transferowej w maju 2021 roku dane dotyczące liczby członków OFE oraz wartości wypłat transferowych są prezentowane w publikacji „Biuletyn Kwartalny. Rynek OFE.”, która jest dostępna na stronie KNF w sekcji Danych Statystycznych Rynku Emerytalnego nie później niż do końca drugiego miesiąca po końcu danego kwartału.


Wypłaty transferowe pomiędzy OFE odbywają się 4 razy w roku - w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada, przy czym kwota wypłaty transferowej ustalana jest w piątym dniu roboczym przed dniem tej wypłaty.

Dane obejmujące liczebności członków zmieniających OFE są publikowane w ostatnim tygodniu miesiąca, w którym ma miejsce sesja transferowa, na podstawie list transferowych zestawianych przez ZUS.

Rozliczenia wypłat transferowych pomiędzy OFE dokonuje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.