Dane miesięczne sektora bankowego - grudzień 2017

data aktualizacji 13 lutego 2018

Dane miesięczne sektora bankowego

Zagregowane dane miesięczne publikowane są w terminie do 15. dnia drugiego miesiąca po okresie, którego dotyczą i obejmują:
- dane strukturalne (liczba banków, sieć bankowa, zatrudnienie, struktura własnościowa i udziały),
- bilans (aktywa, pasywa, pozycje pozabilansowe)
- kredyty dla sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych (w tym: ze stwierdzoną utratą wartości),
- depozyty sektora niefinansowego i instytucji rządowych i samorządowych,
- należności i zobowiązania wobec sektora finansowego,
- rachunek zysków i strat,
- adekwatność kapitałowa (fundusze własne, wymogi kapitałowe, współczynniki kapitałowe)
- miary płynności (według wielkości sumy bilansowej),
- zobowiązania pozabilansowe,
- jakość portfela wg okresu przeterminowania.