Dane miesięczne sektora bankowego

data aktualizacji 13 grudnia 2018

Na koniec października 2018 r. działalność prowadziły 33 banki komercyjne, 550 banków spółdzielczych oraz 30 oddziałów instytucji kredytowych.
Wynik finansowy netto sektora bankowego na koniec października 2018 r. osiągnął 12,7 mld zł i był wyższy o ponad 1,0 mld zł (o 8,7%) od osiągniętego w analogicznym okresie 2017 r.
Na koniec października 2018 r. aktywa sektora bankowego osiągnęły wartość 1,9 bln zł i były wyższe od stanu na koniec     2017 r. o 108,5 mld zł tj. o 6,1%.
W miesiącu październiku suma bilansowa wzrosła o 12,8 mld zł. Portfele (brutto) kredytów konsumpcyjnych i kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w skali miesiąca wzrosły odpowiednio o 0,8 mld zł i 3,3 mld zł. W ramach należności od przedsiębiorstw niefinansowych portfele (brutto) kredytów operacyjnych i inwestycyjnych wzrosły odpowiednio o 1,3 mld zł i 1,7 mld zł po wzroście o 2,0 mld zł i 1,0 mld zł w miesiącu poprzednim. W październiku 2018 r., wzrosła również (o ponad 1,0 mld zł) wartość brutto portfela kredytów na nieruchomości udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym.
Wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła w tym miesiącu o 16,8 mld zł.
Łączny współczynnik kapitałowy sektora banków komercyjnych i spółdzielczych na koniec III kwartału 2018 r. wyniósł 19,21% w porównaniu do 18,96% na koniec grudnia 2017 r.


Dane miesięczne sektora bankowego aktualne (po zmianach MSSF) – październik 2018 r.
Dane miesięczne sektora bankowego do grudnia 2017 r. (dane archiwalne przed zmianami MSSF)