Wybrane Aktualności Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego - Komisja Nadzoru Finansowego

Europejski System Nadzoru Finansowego

Publiczne Stanowisko ws. wpływu rosyjskiej inwazji na Ukrainę na półroczne raporty finansowe emitentów

Data aktualizacji:

ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) opublikowała w dniu 13 maja 2022 r. Publiczne Stanowisko ws. wpływu rosyjskiej inwazji na Ukrainę na półroczne raporty finansowe emitentów (ESMA32-63-1277). Stanowisko kierowane jest do emitentów i biegłych rewidentów. ESMA i europejscy nadzorcy oczekują zapewnienia odpowiedniej transparentności w śródrocznych i rocznych raportach emitentów.

W Stanowisku zwrócono uwagę na te wymagania MSSF, które mogą mieć zastosowanie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę, m.in. dotyczące:

- oszacowania utraty wartości aktywów (finansowych i niefinansowych), 
- oceny utraty kontroli, 
- ujawnień dotyczących osądów i oszacowań,

- ujawnień dotyczących istotnych niepewności i ryzyka związanego z założeniem kontynuacji działalności. 

W Stanowisku przedstawiono również oczekiwania odnośnie ujawnień w śródrocznych sprawozdaniach zarządu oraz przypomniano o obowiązkach wynikających z Market Abuse Regulation (Rozporządzenie ws. nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR).