Publiczne Stanowisko ws. przejrzystości wdrożenia MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”

data aktualizacji

ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) opublikowała w dniu 13 maja 2022 r. Publiczne Stanowisko ws. przejrzystości wdrożenia MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (ESMA32-339-208). Stanowisko kierowane jest do emitentów i biegłych rewidentów. ESMA i europejscy nadzorcy oczekują zapewnienia odpowiedniej transparentności w śródrocznych i rocznych raportach emitentów za rok 2022.  

ESMA wydała ww. Publiczne Stanowisko w celu promowania spójnego zastosowania przez emitentów tego nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF 17). Standard ten ma znaczenie przede wszystkim dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji i konglomeratów finansowych. MSSF 17 zastępuje dotychczasowy MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”. MSSF 17 wchodzi w życie począwszy od 1 stycznia 2023 r. 

ESMA podkreśla znaczenie zamieszczenia odpowiednich i porównywalnych ujawnień w sprawozdaniach finansowych emitentów, umożliwiających użytkownikom sprawozdań ocenę oczekiwanego wpływu zastosowania MSSF 17. ESMA podkreśla również znaczenie ujawnienia wpływu zastosowania MSSF 17 na sprawozdania finansowe we właściwym czasie, z uwzględnieniem konieczności dokonania wielu osądów.