Publiczne Stanowisko ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla raportów okresowych emitentów za 2020 rok

data aktualizacji

Informujemy o publikacji Publicznego Stanowiska ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla raportów okresowych emitentów za 2020 rok.

Dokument ten przedstawia wybrane zagadnienia w zakresie sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, które stanowić będą priorytety nadzorcze dla raportów rocznych za 2020 rok.

Dla sprawozdań finansowych za 2020 r., sporządzanych zgodnie z MSR, szczególna uwaga powinna być poświęcona stosowaniu następujących standardów:

  • MSR 1 – Prezentacja sprawozdań finansowych,
  • MSR 36 – Utrata wartości aktywów, 
  • MSSF 9 – Instrumenty finansowe,
  • MSSF 7 – Instrumenty finansowe: Ujawnienia,
  • MSSF 16 – Leasing. 
Dla sprawozdań niefinansowych za 2020 r. wspólne priorytety nadzorcze mają obejmować:
  • wpływ pandemii COVID-19 na kwestie niefinansowe,
  • sprawy społeczne i pracownicze,
  • model biznesowy i kreowanie wartości przedsiębiorstwa,
  • ryzyka związane ze zmianami klimatu.
Dokument wskazuje również na przyjęcie wspólnego podejścia odnośnie stosowania wytycznych ESMA dotyczących APM w ujawnieniach dotyczących COVID-19.
Dla sprawozdań za 2020 r. jako na najważniejsze zagadnienie wskazano na potrzebę odpowiednich ujawnień w raportach rocznych odnośnie konsekwencji wpływu COVID-19 na działalność emitentów. W dokumencie podkreśla się rolę zarządu i rady nadzorczej oraz komitetu audytu w zakresie odpowiedniej zawartości raportów okresowych oraz dostarczania wysokiej jakości raportów rocznych. 
Poniżej odnośniki do publikacji: