Wypłacalność II: Konsultacje Komisji Europejskiej ws. przeglądu dyrektywy i aktu delegowanego

data aktualizacji

1 lipca 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje mające na celu zebranie opinii na temat kierunków istotnych zmian w systemie Wypłacalność II (dyrektywie 2009/138 WE i ewentualnie także w rozporządzeniu delegowanym 2015/35) oraz przeprowadzenie wstępnej oceny skutków. 

Konsultacji podlegają:

 • plany działania – wstępna ocena skutków – w okresie 1 lipca – 26 sierpnia 2020 r. 
 • dokument konsultacyjny – w okresie 1 lipca – 21 października 2020 r. 

Udzielenie odpowiedzi możliwe jest za pośrednictwem strony: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12461-Review-of-measures-on-taking-up-and-pursuit-of-the-insurance-and-reinsurance-business-Solvency-II-

W ramach wstępnej oceny skutków obywatele i interesariusze rynkowi mają możliwość w swobodny sposób skomentować cele i założenia przeglądu (nowelizacji) przepisów ostrożnościowych Wypłacalności II, przedstawione w nocie Komisji Europejskiej. Natomiast dokument konsultacyjny jest ustrukturyzowaną ankietą (44 pytania). 

Oba dokumenty poruszają wiele ważnych kwestii m.in.:

 • ogólne cele, które powinny przyświecać regulacjom ostrożnościowym dla sektora ubezpieczeniowego,
 • zrównoważony rozwój i wspieranie długoterminowych inwestycji zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, 
 • przeciwdziałanie nadmiernej zmienności w wymogach finansowych, 
 • wpływ pandemii Covid-19 na stosowanie przepisów Wypłacalności II,
 • nadzór nad zakładami w grupach – ewentualne wyłączenie stosowania przepisów Wypłacalności II (i nadzoru ostrożnościowego) wobec lokalnych jednostek zależnych lub powiązanych grup o „wzmocnionym” nadzorze sprawowanym na poziomie grupy,
 • zastosowanie w praktyce zasady proporcjonalności, 
 • nadzór nad usługami świadczonymi transgranicznie,
 • przeciwdziałanie niewypłacalności i upadłości podmiotów oraz kryzysom na rynku ubezpieczeniowym, 
 • harmonizacja w Unii Europejskiej systemów gwarancyjnych w ubezpieczeniach oraz przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, 
 • uwzględnienie w wymogach finansowych oraz wymogach zarządzania (filar 2) aspektów dotyczących zmian klimatu, 
 • wyzwania związane z cyfryzacją w ubezpieczeniach.

Informacje uzyskane w powyższych konsultacjach posłużą Komisji Europejskiej do zaplanowania dalszych działań w przeglądzie 2020 Wypłacalności II, dodatkowo do informacji dostarczanych przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).