Departament Organizacji, Controllingu i Budżetowania (DOB)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Organizacji, Controllingu i Budżetowania (DOB) należy wprowadzanie zmian w zakresie usprawnień i procesów operacyjnych pracy Urzędu Komisji, kierowanie wybranymi projektami, zarządzanie i koordynowanie procesów finansowych oraz obsługa rachunkowa Urzędu Komisji, w szczególności:

 • projektowanie i doskonalenie struktury organizacyjnej Urzędu Komisji;
 • analiza potrzeb regulacyjnych w zakresie regulacji wewnętrznych Urzędu Komisji;
 • koordynowanie przygotowywania projektów regulacji wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Komisji;
 • opracowanie modelowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej oraz opiniowanie projektów zarządzeń w sprawie organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych Urzędu Komisji we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi;
 • wdrażanie, we współpracy z DZL, metod pomiaru i planowania zasobów kadrowych, mających na celu sprawną realizację ustawowych zadań Urzędu Komisji;
 • koordynowanie procesu sporządzania opisów stanowisk pracy pracowników dla komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
 • identyfikowanie i bieżąca analiza oraz projektowanie i optymalizacja procesów funkcjonujących w Urzędzie Komisji; 
 • prowadzenie obsługi finansowej Urzędu Komisji;
 • prowadzenie rachunkowości Urzędu Komisji;
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu Komisji oraz bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki; 
 • monitorowanie określonych przepisami prawa limitów wydatków oraz wdrażanie mechanizmów korygujących w zakresie w którym organem właściwym jest Komisja lub Urząd Komisji;
 • opracowywanie projektu budżetu Komisji, układu wykonawczego oraz harmonogramu dochodów i wydatków;
 • prowadzenie postępowań mających na celu ustalanie lub określanie niepodatkowych należności budżetu państwa, w stosunku do których organem właściwym jest Komisja oraz podejmowanie działań mających na celu ich dochodzenie, w tym występowanie do właściwych organów o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i podejmowanie czynności w toku tych postępowań;
 • opracowywanie planów finansowych wydatków bieżących i majątkowych.