Departament Praktyk Rynkowych (DPR)

data aktualizacji

 • Dyrektor - Agnieszka Kowalska
 • Sekretariat tel.: (22) 262-40-54
 • e-mail: dpr@knf.gov.pl

Do zadań Departamentu Praktyk Rynkowych (DPR) należy podejmowanie działań monitorujących, analitycznych i nadzorczych w odniesieniu do praktyk rynkowych podmiotów podlegających nadzorowi Komisji, w zakresie, w którym poprzez naruszenie interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego mogą one stanowić zagrożenie dla przejrzystości i zaufania do rynku finansowego, w uzasadnionych przypadkach - w konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, w tym:

 • prowadzenie działań analitycznych i wyjaśniających na podstawie informacji otrzymywanych przez Komisję od nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego oraz organów państwa lub organizacji społecznych działających na rzecz ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, dotyczących działalności podmiotów podlegających nadzorowi Komisji, pod kątem identyfikacji naruszeń prawa lub prawnie chronionych interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego oraz zagrożeń dla przejrzystości i zaufania do rynku finansowego z tym związanych, a w przypadku gdy sprawa wykracza poza zakres ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, przekazanie takiej sprawy do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Komisji;
 • prowadzenie, na podstawie informacji, o których mowa w pkt 1, analiz produktów finansowych i stosowanych przez podmioty nadzorowane wzorców umownych pod kątem identyfikacji zagrożeń dla chronionych prawem interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego oraz sygnalizowanie komórkom organizacyjnym Urzędu Komisji właściwym w zakresie nadzoru prawnego lub finansowego nad poszczególnymi sektorami rynku finansowego zidentyfikowanego ryzyka dla działalności prowadzonej przez te podmioty;
 • prowadzenie, na podstawie informacji, o których mowa w pkt 1, działań analitycznych w zakresie stosowanych przez podmioty nadzorowane praktyk związanych z proponowaniem nabycia produktu finansowego i realizacją obowiązków informacyjnych względem nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego na etapie przedkontraktowym;
 • podejmowanie środków nadzorczych, w tym przygotowywanie zaleceń lub powiadomień o stwierdzonych nieprawidłowościach, w celu eliminowania stwierdzonych na podstawie informacji, o których mowa w pkt 1, praktyk rynkowych podmiotów podlegających nadzorowi Komisji naruszających przepisy prawa lub prawnie chronione interesy nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego lub mogących mieć wpływ na wzrost ryzyka dla działalności prowadzonej przez podmioty nadzorowane;
 • prowadzenie na podstawie informacji, o których mowa w pkt 1, analiz dotyczących możliwych nieprawidłowości w działalności podmiotów podlegających nadzorowi Komisji dotyczących relacji z nieprofesjonalnymi uczestnikami rynku finansowego, a w przypadku potwierdzenia ich wystąpienia i stwierdzenia możliwości wystąpienia związanych z tym ryzyk, kierowanie stosownych informacji do komórek organizacyjnych Urzędu Komisji właściwych w zakresie podejmowania czynności nadzorczych względem podmiotów podlegających nadzorowi Komisji;
 • opracowywanie raportów na temat zidentyfikowanych na podstawie analizy informacji otrzymywanych przez Komisję, o których mowa w pkt 1, dotyczących nieprawidłowości w działalności podmiotów podlegających nadzorowi Komisji, w zakresie relacji z nieprofesjonalnymi uczestnikami rynku finansowego i związanego z tym ryzyka;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji właściwymi w zakresie przeprowadzania działań kontrolnych w podmiotach podlegających nadzorowi Komisji w zakresie właściwości DPR;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji właściwymi w przeprowadzaniu badania i oceny nadzorczej w zakresie właściwości DPR;
 • koordynowanie działań podejmowanych przez Urząd Komisji w zakresie ochrony interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych, a także podejmowanie działań na rzecz samoregulacji rynku finansowego w zakresie właściwości DPR;
 • współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Biurem Rzecznika Finansowego, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz instytucjami i organizacjami społecznymi w sprawach z zakresu ochrony interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego.