Departament Administracji (DAD)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Administracji (DAD) należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania i odpowiednich warunków działania Urzędu Komisji, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Komisji, w szczególności:

 • realizacja potrzeb Urzędu Komisji w zakresie dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów  i usług;
 • prowadzenie spraw inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych;
 • administrowanie i gospodarowanie pomieszczeniami oraz zarządzanie mieniem ruchomym i nieruchomym znajdującym się w posiadaniu Urzędu Komisji;
 • kompleksowe zarządzanie flotą samochodową Urzędu Komisji;
 • wykonywanie zadań związanych z obroną cywilną, zadaniami obronnymi i pozamilitarnymi przygotowaniami obronnymi;
 • wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz „Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej”;
 • realizacja zadań związanych z przygotowywaniem, koordynowaniem oraz utrzymaniem Planu Ciągłości Działania Urzędu Komisji;
 • realizacja zadań związanych z przygotowywaniem, koordynowaniem oraz utrzymaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Komisji;
 • koordynacja działań departamentów merytorycznych Urzędu w zakresie Planu Awaryjnego; 
 • realizacja zadań w zakresie ochrony fizycznej i nadzoru nad systemami dostępu fizycznego w zakresie ochrony osób i mienia;
 • realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
 • zarządzanie incydentami bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji; 
 • zapewnianie obsługi transportowej Urzędu Komisji;
 • prowadzenie Kancelarii Ogólnej Urzędu Komisji oraz organizowanie obiegu dokumentów;
 • zapewnienie technicznej obsługi konferencji, seminariów i innych spotkań organizowanych przez Urząd Komisji;
 • zapewnienie technicznej obsługi egzaminów zawodowych lub sprawdzianów umiejętności;
 • organizowanie podróży służbowych pracowników Urzędu Komisji;
 • prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Komisji;
 • prowadzenie pracowni ksero;
 • koordynowanie spraw związanych ze zleceniem pisemnych i ustnych tłumaczeń na potrzeby Urzędu Komisji.