Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Współpracy Międzynarodowej (DWM) należy:

 • koordynowanie i przygotowywanie opinii i analiz Urzędu Komisji w zakresie unijnych i międzynarodowych inicjatyw legislacyjnych;
 • koordynowanie współpracy Urzędu Komisji z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, w zakresie prac instytucji Unii Europejskiej zajmujących się regulacją rynku finansowego;
 • współpraca z ministerstwami, innymi urzędami centralnymi i Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli w sprawach dotyczących integracji europejskiej;
 • współpraca z polskimi placówkami za granicą oraz zagranicznymi przedstawicielstwami w kraju, w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Komisji;
 • koordynowanie polityki w zakresie kształtowania wizerunku Urzędu Komisji za granicą;
 • wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad agencjami ratingowymi, w tym wykonywanie zadań delegowanych do Urzędu Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji w zakresie monitoringu przestrzegania przez instytucje nadzorowane przez Komisję europejskich przepisów prawa dotyczących stosowania ratingów kredytowych;
 • koordynowanie zadań związanych z nadzorem uzupełniającym nad podmiotami regulowanymi wchodzącymi w skład konglomeratów finansowych w ramach Zespołu koordynującego wykonywanie przez Urząd Komisji obowiązków wynikających z nadzoru nad konglomeratami finansowymi;
 • koordynowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej, w tym – w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji, koordynowanie współpracy Urzędu z instytucjami Unii Europejskiej oraz instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, w szczególności:
  • Komisją Europejską, Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EBA), Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), Europejską Radą Ryzyka Systemowego (ESRB) oraz Jednolitą Radą do spraw Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB),
  • Międzynarodową Organizacją Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS), Międzynarodową Organizacją Nadzorów Emerytalnych (IOPS), Bazylejskim Komitetem do spraw Nadzoru Bankowego (BCBS), Systemem Europejskich Banków Centralnych, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), Bankiem Światowym (BŚ);
 • koordynowanie prac związanych z negocjowaniem i zawieraniem dwu- i wielostronnych Porozumień o Współpracy i Wymianie Informacji;
 • koordynowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz wymiana informacji z zagranicznymi organami nadzoru finansowego;
 • koordynowanie współpracy zagranicznej w obszarze ładu korporacyjnego oraz udział w monitorowaniu i opiniowaniu rozwiązań w tym zakresie;
 • pozyskiwanie przez Urząd Komisji środków pomocowych, w tym Unii Europejskiej, a także koordynowanie oraz obsługa merytoryczna projektów pomocowych realizowanych przez Urząd Komisji finansowanych w szczególności ze środków Unii Europejskiej;
 • koordynowanie organizacji przez Urząd Komisji na terenie kraju konferencji, seminariów i szkoleń o charakterze międzynarodowym oraz prowadzenie Inicjatywy Szkoleniowej dla Nadzoru Finansowego TIFS (Training Initiative for Financial Supervision);
 • prowadzenie sekretariatu Grupy Regionalnych Nadzorców Bankowych z Europy Środkowo-Wschodniej (BSCEE) oraz przygotowywanie Porozumień o Współpracy z instytucjami wchodzącymi w skład BSCEE;
 • opracowywanie, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, projektu rocznego planu pozaszkoleniowych służbowych podróży zagranicznych pracowników Urzędu Komisji;
 • zapewnienie odpowiedniej jakości tłumaczenia na język angielski najważniejszych dokumentów opracowywanych w Urzędzie Komisji; 
 • organizowanie i pomoc w obsłudze wizyt delegacji zagranicznych w Urzędzie Komisji;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DWM.