Dyrektor Generalny

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Dyrektor Generalny zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu Komisji, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności:

  • reprezentuje Urząd Komisji i Komisję na zewnątrz w zakresie upoważnienia;
  • opracowuje i przedkłada Przewodniczącemu projekt założeń do planu finansowego Urzędu Komisji oraz projekt rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego;
  • nadzoruje realizację planu finansowego Urzędu Komisji; 
  • dokonuje czynności z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących nawiązania, zmiany i ustania stosunku pracy wobec pracowników Urzędu Komisji z wyłączeniem stanowisk dyrektorów zarządzających pionami, dyrektorów departamentów, zastępców dyrektorów; i innych pracowników podległych bezpośrednio Przewodniczącemu;
  • realizuje kompetencje kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • nadzoruje współpracę podległych pionów i komórek organizacyjnych w zakresie sprawnego przepływu informacji;
  • nadzoruje sporządzanie rocznych planów pracy podległych komórek organizacyjnych oraz ich wykonanie;
  • nadzoruje Pion Zarządzania i Organizacji oraz Pion Innowacji i Technologii.