Departament Inspekcji Bankowych (DIB)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Inspekcji Bankowych (DIB) należy wykonywanie czynności w zakresie związanym z prowadzeniem kontroli, w tym kontroli w ramach nadzoru skonsolidowanego, w bankach i ich jednostkach organizacyjnych, oddziałach i przedstawicielstwach banków zagranicznych, oddziałach i przedstawicielstwach instytucji kredytowych, w instytucjach pieniądza elektronicznego, instytucjach płatniczych, biurach usług płatniczych, u dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, jak również u pośredników i agentów kredytu hipotecznego, zwanych dalej w niniejszym ustępie „podmiotami kontrolowanymi” w szczególności:

  • opracowywanie na potrzeby prowadzonych kontroli metodyk badania  i kryteriów oceny zjawisk występujących w podmiotach kontrolowanych, a także procedur planowania i prowadzenia czynności kontrolnych;
  • analiza dokumentów i materiałów przygotowanych przez instytucje unijne, Bazylejski Komitet do spraw Nadzoru Bankowego oraz organy nadzoru bankowego z innych krajów w odniesieniu do problematyki stosowanych standardów czynności kontrolnych w celu doskonalenia procesu prowadzenia badań na miejscu i oceny ryzyka;
  • przeprowadzanie czynności kontrolnych w podmiotach kontrolowanych;
  • przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych w stosunku do podmiotów kontrolowanych;
  • przedkładanie do DPS uzasadnionych i należycie udokumentowanych wniosków
    o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej oraz wniosków o sporządzenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku powzięcia informacji w tym zakresie;
  • przygotowanie projektów decyzji lub opinii Komisji w sprawie stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli na potrzeby obliczania wymogów kapitałowych oraz modeli ryzyka kredytowego wykorzystywanych na cele klasyfikacji ekspozycji kredytowych i przy określaniu wysokości rezerw.