Departament Licencji Ubezpieczeniowych (DLU)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych (DLU) należą zadania w zakresie prawnej reglamentacji działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji oraz towarzystw emerytalnych i funduszy emerytalnych, a w zakresie, o którym mowa w pkt 9, także depozytariuszy funduszy emerytalnych, wykonywanie nadzoru nad działalnością podmiotów rynku pracowniczych programów emerytalnych, zadania w zakresie prawnej reglamentacji działalności brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych, zadania w zakresie nadzoru nad działalnością pośredników ubezpieczeniowych dotyczące obowiązków związanych z rejestrem, w szczególności:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
  • udzielenia lub cofnięcia zezwolenia albo zgody na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o dystrybucji ubezpieczeń albo ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, 
  • zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji lub co do stania się jednostką dominującą krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji, stwierdzenia braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu i ustalenia terminu nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji albo uzyskania uprawnień jednostki dominującej krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji, 
  • w sprawach dotyczących agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, w tym zakazu korzystania przez zakład ubezpieczeń z usług agenta ubezpieczeniowego, agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, w zakresie właściwości DLU, a także przygotowywania projektów rozstrzygnięć o nałożeniu kary pieniężnej na podstawie przepisów art. 83 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, oraz na podstawie art. 84 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, w zakresie właściwości DLU,
  • nieprawidłowości w prowadzeniu przez pracodawcę pracowniczego programu emerytalnego, w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć o nałożeniu kary pieniężnej na podstawie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych,
  • zgłoszenia sprzeciwu co do planu połączenia zakładów ubezpieczeń albo zakładów reasekuracji,
  • o zatwierdzenie umowy o przeniesienie całości lub części portfela ubezpieczeń lub reasekuracji, umowy o przeniesienie całości lub części portfela ubezpieczeń posiadanego przez główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umowy o przeniesienie całości lub części portfela reasekuracji posiadanego przez główny oddział zagranicznego zakładu reasekuracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz zakładu reasekuracji lub zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • monitorowanie zgodności z przepisami prawa składu zarządu i rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji i towarzystwa emerytalnego, zmian na stanowiskach dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji i jego zastępców, jak również prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia niespełniania przez członka zarządu, członka rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji wymagań określonych w przepisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej dotyczących pełnionej funkcji; 
 • wykonywanie czynności w sprawach stosowania środków nadzorczych i sankcji, w tym kar pieniężnych, na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, albo ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wobec zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji albo towarzystwa emerytalnego, ich organy statutowe lub poszczególnych członków tych organów, a także monitorowanie ich wykonania; 
 • prowadzenie rejestru aktuariuszy, wydawanie decyzji w sprawie wskazania aktuariusza nadzorującego funkcję aktuarialną na okres nieprzekraczający 6 miesięcy oraz decyzji w sprawie zwolnienia od wymogu złożenia egzaminu aktuarialnego;
 • prowadzenie rejestru pracowniczych programów emerytalnych;
 • prowadzenie rejestru pośredników ubezpieczeniowych (agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające,  brokerów ubezpieczeniowych oraz brokerów reasekuracyjnych);
 • wykonywanie czynności w związku z prowadzeniem przez krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji działalności na terytorium Unii Europejskiej w ramach swobody świadczenia usług lub swobody przedsiębiorczości oraz w związku z prowadzeniem działalności przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń i zagraniczne zakłady reasekuracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach swobody świadczenia usług lub swobody przedsiębiorczości;
 • współpraca z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami DLU;
 • analizowanie informacji przekazywanych przez depozytariuszy funduszy emerytalnych w zakresie listy osób, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie odmowy wydania zgody na zmianę tej listy;
 • analiza oświadczeń majątkowych członków zarządów powszechnych towarzystw emerytalnych oraz osób mających wpływ na decyzje dotyczące lokat otwartych i dobrowolnych funduszy emerytalnych;
 • analiza informacji rocznych dotyczących realizacji pracowniczych programów emerytalnych;
 • przygotowywanie wniosków do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych o powołanie bądź odwołanie osób wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz obsługa Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych;
 • występowanie o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej w zakresie właściwości DLU, z wyłączeniem kar, o których mowa w pkt 1 lit. c i d.