Departament Postępowań (DPS)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu (DPS) należy:

  • prowadzenie postępowań wyjaśniających, o których mowa w art. 18a ustawy o nadzorze; 
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
    • nałożenia kary pieniężnej, jeżeli z przepisów prawa wynika kompetencja Komisji do nałożenia takiej kary na dany podmiot lub osobę, a w przypadku gdy przepisy prawa w tej samej sprawie przewidują możliwość zastosowania także innej sankcji, z zastrzeżeniem ust. 2, o ile właściwy departament kierując sprawę do DPS wnioskuje w danej sprawie wyłącznie o nałożenie kary pieniężnej, z wyłączeniem postępowań w sprawach nałożenia kary pieniężnej, których prowadzenie należy do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji,
    • zastosowania sankcji, o której mowa w art. 130 ust. 1 ustawy o obrocie,
    • zastosowania środka nadzorczego, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy o obrocie,
  • prowadzenie postępowań, o których mowa w pkt 1 i 2 w sprawach naruszeń, w przypadku których przepisy prawa przewidują możliwość nałożenia kary pieniężnej lub zastosowania sankcji wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;
  • przygotowywanie zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze, współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie, oraz reprezentowanie Przewodniczącego Komisji w postępowaniach karnych w zakresie uprawnień, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o nadzorze.