Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych (DFF)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych (DFF) należy sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku funduszy inwestycyjnych, rynku funduszy emerytalnych oraz rynku pracowniczych programów emerytalnych, a w szczególności:

  • rozpatrywanie wniosków i zawiadomień składanych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji -  ustawy o ofercie publicznej;
  • prowadzenie z urzędu postępowań administracyjnych, w tym w przedmiocie nałożenia sankcji lub kary administracyjnej, na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, prowadzenie postępowań w sprawach powiadomień o transakcjach wewnątrzgrupowych, o których mowa w art.  4 ust. 2 i art. 11 ust. 6, 8, 10 rozporządzenia 648/2012 w odniesieniu do instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych, a także powiadomień o stwierdzonych nieprawidłowościach na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych;
  • prowadzenie rejestrów i ewidencji, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawie o ofercie publicznej w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
  • monitorowanie kompletności i prawidłowości oraz analiza sprawozdań i raportów przekazywanych przez podmioty nadzorowane w związku z realizacją obowiązków informacyjnych oraz sprawozdawczych, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji - ustawie o ofercie publicznej, a także monitorowanie sytuacji i działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych, sytuacji majątkowej i finansowej towarzystw emerytalnych, zarządzających ASI oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także działalności lokacyjnej zbiorczych portfeli papierów wartościowych, jak również monitorowanie stosowania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających ASI dźwigni finansowej ASI oraz ryzyka z tym związanego;
  • monitorowanie zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne oraz działalności prowadzonej na tym terytorium przez spółki zarządzające, a także monitorowanie wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unijnych AFI;
  • opracowywanie metodyki i narzędzi analizy ryzyka występującego w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystw emerytalnych oraz nadawanie tym podmiotom ocen nadzorczych opartych o analizę ryzyka, jak również opracowywanie metodyki badania i kryteriów oceny zjawisk występujących w podmiotach kontrolowanych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych;
  • planowanie przeprowadzenia oraz wykonywanie czynności kontrolnych podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, oraz podmiotów rynku emerytalnego o którym mowa w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także realizacja działań związanych z przygotowaniem protokołów kontroli i zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie realizacji zaleceń;
  • opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DFF, a także ustalanie średniej ważonej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych;
  • współpraca z organami administracji państwowej, NBP oraz krajowymi instytucjami rynku finansowego, a także za pośrednictwem właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Komisji, a w przypadkach określonych odrębnie – bezpośrednio, z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w zakresie rynku finansowego w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji;
  • zadania Komisji określone w ustawie o biegłych rewidentach w zakresie działalności podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. e-g tej ustawy.