Departament Prawny (DPP)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Departament Prawny  wykonuje zadania z zakresu obsługi prawnej Komisji i Urzędu Komisji oraz prowadzenia i koordynacji prac legislacyjnych, w szczególności:

 • sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą obsługą prawną Urzędu Komisji, w tym – świadczenie pomocy prawnej w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o radcach prawnych; 
 • przedstawianie na wniosek komórki organizacyjnej Urzędu Komisji prowadzącej postępowanie administracyjne opinii w zakresie problemów prawnych zidentyfikowanych w związku z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz dokonywanie oceny prawidłowości argumentacji prawnej zastosowanej w projekcie decyzji administracyjnej wydawanej w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 • reprezentowanie Komisji, Przewodniczącego Komisji i Urzędu Komisji w sprawach toczących się przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i innymi organami orzekającymi, z zastrzeżeniem spraw pozostających we właściwości DPS;
 • przygotowywanie stanowisk w sprawach rozpoznawanych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej mieszczących się w zakresie właściwości Komisji;
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym treści uchwał Komisji, zarządzeń Przewodniczącego Komisji oraz decyzji i postanowień o charakterze niestandardowym;
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym przygotowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Komisji wzorów decyzji i postanowień o charakterze standardowym;
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym i legislacyjnym, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Komisji:
  • propozycji rozwiązań regulacyjnych przygotowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Komisji,
  • projektów aktów normatywnych kierowanych do Komisji w ramach rządowego procesu legislacyjnego lub prac legislacyjnych na etapie parlamentarnym;
   reprezentowanie Komisji w posiedzeniach komisji prawniczych, na konferencjach uzgodnieniowych oraz w toku prac komisji lub podkomisji Sejmu i Senatu;
 • monitorowanie zmian regulacji prawnych, w tym regulacji Unii Europejskiej, w zakresie odnoszącym się do funkcjonowania rynku finansowego, Komisji, Urzędu Komisji i jego pracowników;
 • współpraca z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami DPP, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji.