Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi (DZL)

data aktualizacji

 • p.o. Dyrektora - Marta Perycz
 • Sekretariat tel.: (22) 262-50-98
 • e-mail: dzl@knf.gov.pl

Do zadań Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (DZL) należy kształtowanie polityk w zakresie zatrudniania, wynagradzania, działalności szkoleniowej i socjalnej w Urzędzie Komisji oraz zapewnienie należytej jakości kadr, procesu rekrutacji i podnoszenia kwalifikacji pracowników, w szczególności:

 • opracowanie i wdrożenie systemów: wynagrodzeń, premiowania, nagradzania, motywowania, awansowania i przeszeregowywania;
 • opracowywanie projektów budżetów i przygotowywanie propozycji rozdziału środków na wynagrodzenia, premie i nagrody;
 • przygotowywanie i kontrola realizacji budżetu w zakresie kosztów osobowych, zgodnie z zatwierdzonym planem  finansowym;
 • przygotowywanie wypłaty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników oraz rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi;
 • projektowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki osobowej oraz zasad optymalnej polityki zatrudnienia w Urzędzie Komisji; planowanie poziomu zatrudnienia, zgodnie z planem finansowym;
 • rekrutacja nowych pracowników do Urzędu Komisji, zgodnie z obowiązującymi regulacjami i standardami, we współpracy z DCO, zapewniającymi pozyskiwanie  kandydatów o wysokim potencjale z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym do pracy w Urzędzie;
 • opracowywanie zasad gospodarowania oraz gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;  
 • kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy oraz dyscypliny pracy przez pracowników Urzędu Komisji;
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy, na podstawie stosownych upoważnień;
 • udział w procesie zarządzania konfliktami interesów dotyczącymi pracowników Urzędu;
 • kształtowanie, nadzorowanie i realizacja polityk w zakresie szkolenia, edukacji i rozwoju pracowników Urzędu;
 • przygotowywanie i kontrola realizacji budżetu w zakresie kosztów szkoleniowych, zgodnie z zatwierdzonym planem  finansowym;
 • opracowywanie i wdrażanie systemów oraz metod przeprowadzania ocen okresowych pracowników Urzędu Komisji;opracowywanie i wdrażanie systemów badań opinii pracowniczych;
 • przechowywanie akt osobowych pracowników Urzędu Komisji oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej warunków pracy;
 • zarządzanie relacjami z organizacjami przedstawicieli pracowników, w tym ze związkami zawodowymi.