Departament Spółek Publicznych (DSP)

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

Do zadań Departamentu Spółek Publicznych (DSP) należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zatwierdzania prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego i aneksu do prospektu emisyjnego, a także prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wyjaśniających w sprawach, w których przewidziane jest nałożenie kary pieniężnej lub innej sankcji w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości stanowiących naruszenie prawa związanych z tymi dokumentami informacyjnymi;
 • nadzorowanie ofert publicznych papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, a także prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zastosowania przez Komisję środków nadzorczych;
 • prowadzenie ewidencji papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej oraz papierów wartościowych i instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu;
 • nadzór nad sprawozdawczością finansową i niefinansową emitentów;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zniesienie dematerializacji akcji;
 • nadzorowanie wykonywania przez emitentów obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 3 oraz art. 70 pkt 2 i 3 ustawy o ofercie publicznej;
 • nadzorowanie wykonywania przez emitentów, w tym emitentów będących funduszami inwestycyjnymi, obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 17 rozporządzenia 596/2014, w tym prawidłowości opóźniania podania do wiadomości publicznej informacji poufnych; 
 • udzielanie zgody na opóźnienie informacji poufnych w przypadku emitenta będącego instytucją kredytową lub instytucją finansową; 
 • przedkładanie do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Komisji udokumentowanych wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej lub wykluczenia papierów wartościowych z obrotu w zakresie właściwości DSP, z zastrzeżeniem pkt 1, oraz wniosków o sporządzenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku powzięcia informacji w tym zakresie; 
 • wykonywanie zadań Komisji określonych w ustawie o biegłych rewidentach w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a ustawy o biegłych rewidentach z wyłączeniem instytucji pieniądza elektronicznego i krajowych instytucji płatniczych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz emitentów, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. b, c, e i f ustawy o biegłych rewidentach;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych oraz zgłaszanie do DPP postulatów legislacyjnych w zakresie właściwości DSP;
 • współpraca, za pośrednictwem DWM, a w przypadkach określonych odrębnie z pominięciem DWM, z instytucjami unijnymi, zagranicznymi organami nadzoru oraz innymi zagranicznymi albo międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze rynku finansowego, w związku z zadaniami DSP, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych Urzędu Komisji.