Stanowisko UKNF w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych ws. uwzględniania gwarancji pochodzących od instytucji innych niż Bank Gospodarstwa Krajowego

data aktualizacji

Mając na uwadze, że: 

A.    W dniu 31 marca 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) przedstawił stanowisko w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych ws. finansowania przez banki klientów korporacyjnych w obliczu pandemii koronawirusa („Stanowisko z 31.03.2020 r.”), którego punkt A.4. dotyczy przypadków objęcia ekspozycji kredytowych gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”);

B.    W dniu 8 kwietnia 2020 r. UKNF przedstawił stanowisko w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych ws. finansowania przez banki mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorców („Stanowisko z 08.04.2020 r.”), którego punkt 2. dotyczy przypadków objęcia ekspozycji kredytowych gwarancjami BGK;

C.    Banki zasygnalizowały celowość uwzględnienia, poza gwarancjami BGK, także gwarancji udzielanych przez inne instytucje, w szczególności innych uznanych dostarczycieli ochrony kredytowej;

UKNF akceptuje stosowanie podejścia przedstawionego w punkcie A.4. Stanowiska z 31.03.2020 r. oraz w punkcie 2. Stanowiska z 08.04.2020 r. także w odniesieniu do gwarancji dostarczonych przez inne podmioty niż BGK, pod warunkiem że łącznie spełnione są następujące przesłanki:

(i)    gwarancja taka stanowi uznaną ochronę kredytową zgodnie z art. 213-215 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych („CRR”); oraz

(ii)    wynikowa waga ryzyka  dla części ekspozycji zabezpieczonej taką gwarancją,  przypisana z uwzględnieniem przepisów CRR dotyczących ochrony kredytowej nierzeczywistej, wynosi 0%.

Akceptacji dostarczyciela ochrony kredytowej dokonuje bank z uwzględnieniem powyższych przesłanek. 

Celem przyjęcia takiego podejścia jest zwiększenie zakresu zabezpieczeń traktowanych jako szczególne zabezpieczenie przy udzielaniu kredytu klientowi bez zdolności kredytowej (obecnie mowa była tylko o gwarancjach BGK).

Dostarczycielami gwarancji spełniających wskazane kryteria, oprócz BGK, mogą być np. Skarb Państwa w zakresie ochrony kredytowej denominowanej w PLN, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny, jak też Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu – pod warunkiem posiadania zdolności dostarczenia ochrony kredytowej nierzeczywistej w rozumieniu CRR dającej wynikową wagę ryzyka 0% na ochranianej części (np. ze względu na gwarancje Skarbu Państwa dla podmiotu lub re-gwarancje Skarbu Państwa na indywidualne poręczenia lub program poręczeniowy).

Także lokalne fundusze gwarancyjne mogą mieścić się w zakresie przyjętego rozwiązania, o ile ich programy lub one same posiadają możliwość dostarczenia ochrony kredytowej nierzeczywistej dającej w oparciu o przepisy CRR wynikową wagę ryzyka 0% na ochranianej części.