Zmiana Rozporządzenia Ministra Finansów ws. zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

data aktualizacji

W piątek, 17 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz.U. z 2020 r. poz. 687).

Wprowadzone rozwiązanie polega na wydłużeniu okresu ujmowania zabezpieczeń kredytowych przez banki dla celów pomniejszenia podstawy tworzenia rezerw celowych oraz umożliwia rozłożenie straty w dłuższym horyzoncie czasowym. Rozłożenie w czasie obowiązku tworzenia rezerw i związane z tym uwolnienie kapitałów pozwoli bankom lepiej przygotować się do zarządzania różnymi kategoriami ryzyka.

Zmiany w rozporządzeniu zostały wprowadzone zgodnie z rekomendacją Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przedstawioną w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych (#PIN) na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju. Pakiet obejmuje działania mające na celu wzmocnienie odporności sektora bankowego w obliczu pandemii COVID-19 oraz umożliwiające utrzymanie finansowania polskiej gospodarki.

Występując o dokonanie wskazanych zmian w rozporządzeniu, Urząd KNF kierował się potrzebą realizacji zasady proporcjonalnego traktowania banków stosujących międzynarodowe i polskie standardy rachunkowości. Ponadto, w ramach realizowanych czynności nadzorczych, UKNF zidentyfikował różnego rodzaju czynniki i uwarunkowania, które istotnie ograniczają możliwości zaspokojenia się przez banki z zabezpieczeń prawnych w określonych dotychczas rozporządzeniem terminach.