Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego ws. decyzji podjętych w ramach głosowań przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2020 r. w trybie zdalnym

data aktualizacji

W głosowaniach udział wzięli:

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego,
 • Robert Tomanek – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na powierzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w odniesieniu do kredytów objętych gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP, finansowanej z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

Pełna treść komunikatu KNF opublikowanego 17 kwietnia 2020 r.

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Krzysztofa Kosznika na Członka Zarządu SALTUS Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
 • Krzysztofa Kosznika na Członka Zarządu SALTUS Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Sopocie odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
 • Urszuli Krystyny Brzezińskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Chynowie,
 • Karola Węgrzyna na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie,
 • Witolda Bieńka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach.

3.    Komisja jednogłośnie zatwierdziła przeniesienie całości portfela ubezpieczeń wynikające z umowy zawartej pomiędzy SALTUS Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SA i MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.

4.    Komisja jednogłośnie udzieliła TYR Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na:

 • tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowaniu ich wobec osób trzecich,
 • zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
 • tworzeniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu tymi funduszami, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowaniu ich wobec osób trzecich,
 • zarządzaniu unijnymi AFI, w tym wprowadzaniu ich do obrotu.

5.    Komisja jednogłośnie zmieniła zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej wydane przez KNF spółkom:

 • Profeskasa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych przez tę Spółkę usług płatniczych o usługę dostępu do informacji o rachunku (AIS);
 • eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych przez tę Spółkę usług płatniczych o usługę inicjowania transakcji płatniczej (PIS) oraz usługę dostępu do informacji o rachunku (AIS).

6.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu spółkom:

 • Aramus SA z siedzibą w Krakowie (z dniem 4 maja  2020 r.),
 • GWARANT Agencja Ochrony SA z siedzibą w Opolu (z dniem 5 maja 2020 r.).

7.    Komisja zapoznała się:

 • z informacją o wynikach BION w cyklu 2019 dla sektora banków komercyjnych,
 • z podsumowaniem czynności inspekcyjnych i walidacyjnych w sektorze bankowym, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i krajowych instytucjach płatniczych za rok 2019,
 • z informacją nt. dodatkowych testów warunków skrajnych w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji wg stanu na 30 września 2019 roku.