Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zmiennych składników wynagrodzenia w bankach oraz w zakładach ubezpieczeń

data aktualizacji

Mając na uwadze komunikaty Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 31 marca 2020 r. 1; oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych z dnia 2 kwietnia 2020 r. 2; dotyczące oczekiwanych działań banków oraz zakładów ubezpieczeń w odpowiedzi na wybuch pandemii COVID-19, w tym odnoszących się do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia, a także uwzględniając obecną sytuację związaną z ogłoszonym w Polsce stanem pandemii oraz możliwymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu i ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy oraz sektor ubezpieczeniowy, organ nadzoru oczekuje zastosowania przez banki oraz zakłady ubezpieczeń konserwatywnego podejścia do kwestii wypłat zmiennych składników wynagrodzenia.

Organ nadzoru ponownie podkreśla znaczenie utrzymania przez banki oraz zakłady ubezpieczeń solidnej bazy kapitałowej w celu zapewnienia możliwości skutecznego reagowania na gospodarcze skutki pandemii COVID-19. Dlatego organ nadzoru oczekuje, że banki oraz zakłady ubezpieczeń dokonają przeglądu polityk oraz praktyk w zakresie wynagrodzeń i nagród z punktu widzenia ostrożnego zarządzania kapitałem i ograniczenia działań mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej. W przypadku banków jest to szczególnie istotne w kontekście wykorzystania kapitału uwolnionego w wyniku uchylenia bufora ryzyka systemowego, które miało na celu zapobieżenie spadkowi dostępności kredytu dla gospodarki.

Mając na uwadze powyższe, organ nadzoru wyraża oczekiwanie, że przewidziana do wypłaty przez banki oraz zakłady ubezpieczeń zmienna część wynagrodzenia będzie ustalana na poziomie konserwatywnym.

W celu odpowiedniego dostosowania do ryzyka wynikającego z pandemii COVID-19, w ocenie organu nadzoru, istotna część wynagrodzenia zmiennego mogłaby zostać odroczona na okres dłuższy od pierwotnie zakładanego. Ponadto, większa od planowanej część wynagrodzenia zmiennego mogłaby zostać wypłacona w instrumentach kapitałowych.

Analogicznie, w odniesieniu do wypłaty odroczonego składnika wynagrodzenia przyznanego w latach poprzednich, który zgodnie z prawem stał się obecnie wymagalny, organ nadzoru oczekuje, że banki i zakłady ubezpieczeń rozważą możliwość dalszego jego odroczenia (wydłużenia okresu odroczenia), jak również wypłaty istotnej jego części w formie instrumentów kapitałowych.


 ____________________
1Statement on dividends distribution, share buybacks and variable remuneration

2Statement on dividends distribution and variable remuneration policies in the context of COVID-19