Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Implementacja Pakietu Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego

Data aktualizacji:

W dniu 31 marca 2020 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W znowelizowanych przepisach znajdują się rozwiązania ujęte w Pakiecie Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego przygotowanym przez Urząd KNF.

I.    Wśród rozwiązań, które dotyczą wszystkich podmiotów, w tym:

 • spółek publicznych,
 • domów maklerskich,
 • agentów firm inwestycyjnych,
 • przedsiębiorstw energetycznych,
 • towarowych domów maklerskich,
 • PTE,
 • TFI,
są przepisy umożliwiające wprowadzenie zmian w terminach wykonywania obowiązków wymaganych przepisami rynku finansowego.  Są to:
 • art. 15zzh – który wraz z delegacją do wydania przez właściwego ministra wprowadza przedłużenie o 2 miesiące terminów na:
  - sporządzanie, zatwierdzenie i publikację rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
  - zwołanie Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników.
Ponadto ustawa bezpośrednio wprowadziła istotne udogodnienia w ich funkcjonowaniu  m.in.: 
 • w art. 27 – implementując zmiany w funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, poprzez wprowadzenie w Kodeksie Spółek Handlowych możliwości głosowania oraz uczestniczenia w posiedzeniach Zarządów, Rad Nadzorczych oraz podczas Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość
 • w art. 98 -   dopuszczając, w sytuacji gdy do zwołania zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia doszło przed dniem wejścia w życie Ustawy,  możliwość uczestnictwa w nim w trybie zdalnym pod warunkiem dopełnienia obowiązku poinformowania o tym w trybie przewidzianym dla zwołania zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia i nie później niż na 4 dni przed dniem odbycia zgromadzenia. W takim przypadku nie ma konieczności odwoływania zgromadzenia
 • w art. 49 – uchylając art. 134 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, przez co maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską nie może przekraczać 10 zamiast 5 lat
 • w art. 15zzr i art. 15zzs - zawieszając bieg terminów z prawa administracyjnego oraz bieg terminów procesowych m.in. w postępowaniach sądowych czy administracyjnych, co odnosi się także do terminów na czynności procesowe w postępowaniach prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego

II.    Jednocześnie ustawa przewiduje szereg rozwiązań specyficznych dedykowanych poszczególnym rodzajom podmiotów nadzorowanych

Spółki publiczne

Ustawodawca przyjął ujęte w #PIN udogodnienia dla spółek publicznych, w formie delegacji ustawowych do wydania rozporządzeń, które umożliwią przedłużenie terminów na:
 • przekazanie raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych emitentów za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. o 60 dni
 • zatwierdzenie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej o 2 miesiące
Regulacje umożliwiające te zmiany ujęte są w art. 15zzh i 15zzw ustawy.
Ponadto w art. 31zb ujęto zasadę odstąpienia od wymogu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego sporządzanego w związku z ofertą publiczną w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w okresie obowiązywania tych stanów oraz miesiąc  po ich odwołaniu.

Fundusze inwestycyjne i emerytalne

W obszarze funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych  przyjęto przewidziane  w #PIN udogodnienia, w formie delegacji ustawowych do wydania rozporządzeń zmierzające do przedłużenia o 2 miesiące terminów na:
 • sporządzenie, złożenie do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych funduszu, połączonych sprawozdań finansowych funduszu z wydzielonymi subfunduszami, oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy za dany rok
 • przekazanie Komisji Nadzoru Finansowego oraz uczestnikom funduszu na ich żądanie sprawozdań rocznych AFI sporządzonych odrębnie w odniesieniu do każdego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego otwartego i dobrowolnego funduszu emerytalnego i pracowniczego funduszu emerytalnego
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań  finansowych otwartego i dobrowolnego funduszu emerytalnego i pracowniczego funduszu emerytalnego za dany rok
Rozporządzenia wykonawcze regulujące przedmiotowy zakres zostaną wydane na podstawie delegacji zawartych w art. 15 zzg i 15 zzh uchwalonej ustawy.

Firmy inwestycyjne

Ustawodawca przyjął ujęte  #PIN udogodnienia dla firm inwestycyjnych, w formie delegacji ustawowych do wydania rozporządzeń, zmierzające do przedłużenia o 2 miesiące terminów na:
 • przekazanie wstępnego rocznego sprawozdania finansowego oraz wstępnego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego domów maklerskich
 • weryfikację przez dom maklerski, czy podmiot dominujący wobec domu maklerskiego jest finansową spółką holdingową, finansową spółką holdingową o działalności mieszanej lub spółką holdingową o działalności mieszanej, w szczególności gdy nie jest dostępne zbadane i zatwierdzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego
 • przekazanie kwartalnego sprawozdania z działalności sprzedażowej w terminie wydłużonym o 45 dni
Rozporządzenia wykonawcze regulujące przedmiotowy zakres zostaną wydane na podstawie delegacji zawartych w art. 15 zzh uchwalonej ustawy.
Jednocześnie UKNF informuje, że podejmuje kolejne działania niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania podmiotów nadzorowanych w obliczu pandemii koronawirusa. W zależności od rozwoju sytuacji związanej ze stanem epidemii, będzie podejmował adekwatne kroki celem zabezpieczenia bezpieczeństwa funkcjonowania i rozwoju rynku finansowego
Do pobrania

Implementacja Pakietu Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego

plik .pdf, 563,2kB
Pobierz