Komunikat KNF ws. kar pieniężnych nałożonych na byłych członków zarządu Alma Market SA

data aktualizacji 22 stycznia 2020

Komisja Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 96 ust. 6 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa o ofercie), jednogłośniei; wydała w dniu 21 stycznia 2020 r. decyzję w przedmiocie nałożenia na byłych członków zarządu Alma Market SA w upadłości („Spółka”, „Alma Market”), tj.:

I.    kary pieniężnej w wysokości 100 tysięcy złotych na Jerzego Mazgaja wobec stwierdzenia rażącego naruszenia obowiązków informacyjnych przez Spółkę w okresie, w którym pełnił funkcję prezesa zarządu

II.   kary pieniężnej w wysokości 80 tysięcy złotych na Mariusza Wojdona wobec stwierdzenia rażącego naruszenia obowiązków informacyjnych przez Spółkę w okresie, w którym pełnił funkcję wiceprezesa zarządu.

Wydanie decyzji jest konsekwencją uprzedniego ukarania Spółki za rażące naruszenia prawa decyzją Komisji z 12 lutego 2019 r. Według Komisji spółka publiczna rażąco naruszyła obowiązki informacyjne wynikające z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, ponieważ nie ujawniła w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku oraz skróconym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku:

  • występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności;

  • rzetelnych i kompletnych informacji związanych z ryzykiem płynności.

Według Komisji Zarząd Alma Market miał wiedzę o występowaniu okoliczności, które mogły wpłynąć na zdolność do kontynuowania działalności przez Spółkę. W sprawozdaniach finansowych ujawniono pogłębiającą się skonsolidowaną stratę netto z działalności kontynuowanej oraz stan zobowiązań krótkoterminowych zarówno skonsolidowanych jak i jednostkowych, które znacznie przekraczały stan krótkoterminowych należności (skonsolidowane zobowiązania krótkoterminowe stanowiły około 293% wartości skonsolidowanych należności krótkoterminowych; natomiast zobowiązania krótkoterminowe stanowiły około 907% wartości należności krótkoterminowych). Nie bez znaczenia było również podjęcie decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Spółki 33 dni po przekazaniu do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku podczas gdy w międzyczasie, według ustaleń Komisji, nie wystąpiły w Spółce żadne zdarzenia powodujące zwiększenie ekspozycji na ryzyko płynności. Spółka w raportach ograniczyła się do ogólnych stwierdzeń, bez przedstawienia szczegółowych i specyficznych dla jednostki informacji związanych z ryzykiem płynności w tym, w zakresie sytuacji w jakiej znajdowała się Spółka i jej grupa kapitałowa. Wskazane naruszenia stanowiły rażące naruszenie przepisów ustawy o ofercie.

Komisja podkreśla, że nienależyte wykonywanie przez emitentów obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportów okresowych godzi w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz bezpieczeństwo i przejrzystość rynku kapitałowego. Raporty okresowe służą ocenie sytuacji biznesowej i ekonomicznej spółki oraz pozwalają porównać jej kondycję z sytuacją innych spółek, aby świadomie dokonać wyboru co do zaangażowania środków w papiery wartościowe spółki. Inwestorzy powinni mieć zapewniony powszechny i równy dostęp do informacji dotyczących spółki i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych. Informacja na rynku kapitałowym powinna być dostępna również dla ogółu osób nieposiadających tych instrumentów, gdyż może ona stanowić podstawę do podjęcia przez te osoby decyzji inwestycyjnej.

Członkowie zarządów emitentów  powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnieniem funkcji, oraz nieuchronności sankcji administracyjnych w przypadku niewywiązania się z obowiązków. 

Maksymalny wymiar administracyjnej kary pieniężnej, jaki mógł zostać nałożony na każdego z ukaranych wynosił 1 000 000 zł.

 ____________________

i W głosowaniu udział wzięli: J. Jastrzębski, D. Wieczorek-Bartczak, J. Pawelec, J. Wojtyła, A. Kaźmierczak.