Komunikat UKNF ws. regulacyjnych standardów technicznych raportowania ESEF

data aktualizacji 17 grudnia 2019

Zgodnie z przepisami Dyrektywy Transparency1, a także aktów delegowanych do tej dyrektywy, między innymi Rozporządzenia Komisji ws. regulacyjnych standardów technicznych ESEF (ESEF RTS)2, emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, będą mieli obowiązek sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF) za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku lub później.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników krajowego rynku kapitałowego oraz uwzględniając potrzebę:

  • zachowania niskich kosztów przygotowywania raportów przez emitentów,
  • zapewnienia nowoczesnego systemu przekazywania informacji,
  • rozwoju nowych technologii wspierających funkcjonowanie rynku finansowego,
  • zapewnienia dostępu do nowoczesnych narzędzi przetwarzania danych dla inwestorów,

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) rozpoczął prace związane z wdrożeniem wymogów ESEF.

Raporty roczne w formacie ESEF będą mogły być przekazywane przez podmioty do tego zobowiązane począwszy od 4 stycznia 2021 roku.

Do przekazania raportów rocznych w nowym formacie będzie wykorzystywany dotychczasowy System ESPI, przystosowany do przyjmowania, walidacji i przekazywania do publicznej wiadomości raportów sporządzanych w formacie ESEF.

Uczestnik systemu, po przekazaniu raportu, otrzyma potwierdzenie jego odbioru.

Po przetworzeniu przesłanego raportu w systemie ESPI zostanie udostępniona szczegółowa informacja z jego walidacji.

Produkcyjne uruchomienie możliwości przekazywania raportów rocznych w formacie ESEF poprzedzone zostanie testami z udziałem podmiotów zobowiązanych do ich przekazywania, które będą przeprowadzane począwszy od 15 października 2020 roku. Większa liczba uczestników testów zapewni ich bardziej wiarygodne wyniki, co przyniesie korzyść dla szerokiego grona uczestników Systemu. UKNF rekomenduje emitentom rozpoczęcie przygotowań do implementacji ESEF z odpowiednim wyprzedzeniem i zachęca emitentów do udziału w tych testach.

Dostosowanie do wymogów ESEF to początek budowy nowej platformy sprawozdawczej służącej do wymiany informacji, przyjaznej dla jej użytkowników oraz opartej na nowoczesnych technologiach informatycznych. Jej wdrożenie planowane jest na drugą połowę 2022 r. Przy jej projektowaniu wykorzystane zostaną dotychczasowe sygnały napływające do UKNF dotyczące funkcjonowania obecnego sytemu ESPI. Wdrożenie nowego systemu poprzedzone zostanie przeprowadzeniem testów zewnętrznych z udziałem uczestników obecnego systemu ESPI.

Informacje dotyczące wprowadzenia nowego formatu raportowania ESEF dostępne są pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/ESEF.


1Dyrektywa 2004/109/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE.

2Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania.