KNF zezwoliła GPW Benchmark SA na opracowywanie wybranych wskaźników referencyjnych

data aktualizacji

W dniu 27 listopada 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję administracyjną 1 zezwalającą GPW Benchmark SA na prowadzenie działalności jako administrator wybranych wskaźników referencyjnych.

Decyzja KNF dotyczy przede wszystkim zamiaru opracowywania przez GPW Benchmark SA wskaźników referencyjnych, które były dotąd opracowywane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wskaźnika referencyjnego TBSP.Index. 

KNF podkreśla, że powyższa decyzja nie obejmuje swoim zakresem uprawnienia do prowadzenia działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stopy procentowej WIBOR oraz WIBID. 

Na podstawie wydanej przez KNF decyzji Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dokonał w dniu 29 listopada 2019 r. wpisu GPW Benchmark SA do rejestru administratorów wskaźników referencyjnych.


1Na podstawie art. 34 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016 z późn. zm.).