Komunikat KNF dotyczący decyzji administracyjnej wydanej w postępowaniu administracyjnym prowadzonym wobec WILBO SA w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnych

data aktualizacji 24 września 2019

Komisja jednogłośnie nałożyła na WILBO SA z siedzibą w Gdyni:

I.    karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych oraz

II.   karę wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym,

za naruszenie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, tj. obowiązku przekazywania do KNF, spółki prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportów okresowych, począwszy od dnia 30 sierpnia 2017 r.

WILBO SA nie opublikowała raportu okresowego za I półrocze 2017 r., III kwartał 2017 r., rocznego za 2017 r., I kwartał 2018 r., I półrocze 2018 r., III kwartał 2018 r. oraz raportu rocznego za 2018 r, tj. łącznie siedmiu raportów okresowych.

Wykluczenie papierów wartościowych WILBO SA nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja KNF o jej ukaraniu stanie się ostateczna.

Spółki, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym przyjęły na siebie obowiązki informacyjne nałożone na podstawie przepisów ustawy o ofercie, w tym związane z publikowaniem raportów okresowych. Publikacja raportów w zależności od rodzaju raportu powinna nastąpić:

  • w przypadku raportu kwartalnego nie później niż w terminie 60 dni od zakończenia kwartału,
  • w przypadku raportu półrocznego – nie później niż w terminie trzech miesięcy od zakończenia półrocza, 
  • w przypadku raportu rocznego – nie później niż cztery miesiące od końca roku obrotowego.

Zaznaczyć jednak należy, że art. 79 ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zniósł wobec emitentów obowiązek publikowania raportów okresowych za drugi oraz ostatni kwartał roku obrotowego.

Komisja nałożyła na Spółkę wyżej wymienione kary uznając, że uchybienie obowiązkom przekazywania raportów okresowych KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości stanowiło istotne naruszenie, a spółka nie daje rękojmi należytego wypełniania obowiązków informacyjnych w przyszłości.

Komisja podkreśla, że niewykonywanie przez emitentów obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportów okresowych oraz informacji poufnych godzi w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz bezpieczeństwo i przejrzystość rynku kapitałowego. Raporty pozwalają  ocenić sytuację biznesową i ekonomiczną spółki, porównać informacje z sytuacją innych spółek, aby świadomie dokonać wyboru. Inwestorzy niezależnie od stanu posiadania akcji Spółki i statusu, powinni mieć zapewniony powszechny i równy dostęp do informacji dotyczących Spółki i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych. Informacja na rynku kapitałowym powinna być dostępna również dla ogółu osób nieposiadających  tych instrumentów, gdyż może ona stanowić podstawę do podjęcia przez nich decyzji inwestycyjnej.

W ocenie KNF wykluczenie papierów wartościowych spółki z obrotu na rynku regulowanym doprowadzi do wyeliminowania z rynku podmiotu, który nie gwarantuje wypełniania obowiązków informacyjnych związanych z publikowaniem raportów okresowych w przyszłości oraz, który w istotny sposób naruszył obowiązujące przepisy prawa. Wyeliminowany podmiot zagraża bezpieczeństwu obrotu i prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego. Wykluczenie ma na celu przede wszystkim ochronę interesów inwestorów.

Komisja wskazuje, że maksymalny wymiar kary pieniężnej w sprawie wynosi 5 000 000 zł.

Komisja przypomina, że w przypadku naruszenia przez emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym obowiązków informacyjnych polegających na publikowaniu raportów okresowych, istnieje również możliwość ukarania osób, które w czasie naruszenia sprawowały funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej. Kara pieniężna jaka może zostać nałożona na członka zarządu wynosi maksymalnie 1 000 000 zł, a w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa o charakterze rażącym 100 000 zł dla członka rady nadzorczej.

Decyzja KNF w zakresie wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym stanie się ostateczna w przypadku jeśli:

1)    spółka nie złoży, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
2)    spółka nie podejmie decyzji KNF, doręczenie zostanie uznane za dokonane z upływem ostatniego dnia terminu przechowywania pisma przez operatora pocztowego (14 dni od daty pierwszego awizo);
3)    spółka złoży, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF – w dniu doręczenia Spółce drugoinstancyjnej decyzji KNF w przypadku utrzymania przez KNF w mocy decyzji pierwszoinstancyjnej w części dotyczącej wykluczenia akcji z obrotu;
4)    spółka bez składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy złoży skargę do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komisja będzie przekazywała do opinii publicznej informacje o kolejnych działaniach podjętych w sprawie.