Komunikat z 29. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 lipca 2019 r.

data aktualizacji 09 lipca 2019

W dwudziestym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udział wzięli:

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
 • Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego2,
 • Małgorzata Palczewska – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych,
 • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki,
 • Tadeusz Kościński – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,
 • Cezary Kochalski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej3,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Marek Niechciał – Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*,
 • Mirosław Panek – Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*
1.    Komisja, po rozpatrzeniu zawiadomień złożonych przez Hellman & Friedman Corporate Investors VIII Ltd. z siedzibą w George Town (Kajmany, dalej: H&F Corporate), spółkę Nets Denmark A/S z siedzibą w Lautrupbjerg (Dania, dalej: Nets Denmark) oraz Dotcard spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Dotcard), jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do:
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Nets Denmark znacznego pakietu akcji, zapewniającego przekroczenie 30%, lecz nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i udziału w kapitale zakładowym krajowej instytucji płatniczej PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: PayPro)
  oraz
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Dotcard 100% akcji, reprezentujących 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PayPro.
Zawiadomienia te złożone zostały w związku z planowaną transakcją, której celem jest nabycie przez spółkę bezpośrednio zależną od Nets Denmark, tj. Dotcard (Nets Denmark posiada obecnie 100% udziałów Dotcard) 100% akcji PayPro. W następstwie tej transakcji zarówno H&F Corporate (jednostka dominująca wobec Nets Denmark oraz Dotcard), jak i Nets Denmark staną się jednostkami dominującymi wobec PayPro, z tym, że jednostką pierwotnie dominującą wobec PayPro będzie H&F Corporate, a jednostką bezpośrednio dominującą zostanie Dotcard.

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
 • Grażyny Jolanty Jonczak na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Strzegowie,
 • Małgorzaty Włodarczyk na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarczynie,
 • Małgorzaty Jagielskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim.
3.    Komisja wyraziła zgodę na powołanie:
 • Pawła Kłosa na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Bełchatowie.
Wynik głosowania KNF. Za wyrażeniem zgody głosowali: M. Iwanicz-Drozdowska, R. Mikusiński, M. Palczewska, T. Kościński, J. Pawelec. Wstrzymał się: A. Kaźmierczak.

4.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce:
 • MODECOM SA z siedzibą w Starej Iwicznej (z dniem 30 lipca 2019 r.).
5.    Komisja jednogłośnie przekazuje do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez KNF w dniu 21 czerwca 2019 r. postanowień o wszczęciu postępowań administracyjnych wobec spółki publicznej SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz rozporządzenia MAR w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych przez spółkę SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie.
W toku przeprowadzonych czynności nadzorczych KNF zidentyfikowała okoliczności wskazujące na podejrzenie naruszenia przez Spółkę art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o ofercie poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzania raportów okresowych w latach 2017 – 2018, w tym:
 
a)    za I półrocze 2017 r. – Spółka miała obowiązek przekazać do wiadomości publicznej skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2017 r. do końca dnia
2 października 2017 r. Przedmiotowy obowiązek został wykonany dopiero w dniu 11 czerwca 2018 r., tj. ponad 8 miesięcy po wymaganym terminie.
b)    za III kwartał 2017 r. – Spółka miała obowiązek przekazać do wiadomości publicznej skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r. do końca dnia 29 listopada 2017 r. Przedmiotowy obowiązek został wykonany dopiero w dniu
10 lipca 2018 r., tj. ponad 7 miesięcy po wymaganym terminie.
c)    za 2017 rok – Spółka miała obowiązek przekazać do wiadomości publicznej skonsolidowany raport okresowy i raport okresowy za rok 2017 r. do końca dnia 30 kwietnia 2018 r. Przedmiotowy obowiązek został wykonany dopiero w dniu
29 czerwca 2018 r., tj. 2 miesiące po wymaganym terminie.
d)    za I kwartał 2018 r. – Spółka miała obowiązek przekazać do wiadomości publicznej skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r. do końca dnia
30 maja 2018 r. Przedmiotowy obowiązek został wykonany dopiero w dniu
1 sierpnia 2018 r., tj. 2 miesiące po wymaganym terminie.
e)    za I kwartał 2019 r. – Spółka miała obowiązek przekazać do wiadomości publicznej skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 r. do końca dnia
30 maja 2019 r.  Spółka nie przekazała do publicznej wiadomości powyższego raportu okresowego.
Jednocześnie w toku prowadzonych działań analitycznych zostały zidentyfikowane następujące informacje, które nie zostały w terminie przekazane do publicznej wiadomości lub zostały przekazane w sposób niepełny:
a)    informacja poufna o zbyciu udziałów spółki zależnej Holding Inwestycyjny Akesto Sp. z o.o.
b)    informacja poufna o zbyciu akcji spółek zależnych Sorcersoft.com S.A. oraz Xantus S.A.
Należy podkreślić, że niewykonywanie przez emitentów obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportów okresowych oraz informacji poufnych godzi w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz bezpieczeństwo i przejrzystość rynku kapitałowego. Spółki publiczne nie przekazując raportów okresowych oraz informacji poufnych naruszają zasadę pełnego i równego dostępu inwestorów do informacji.
Inwestorzy niezależnie od stanu posiadania akcji Spółki i statusu, powinni mieć zapewniony powszechny i równy dostęp do informacji dotyczących Spółki i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych. Informacja na rynku kapitałowym powinna być dostępna również dla ogółu osób nieposiadających walorów danego emitenta, gdyż może ona stanowić podstawę do podjęcia przez nich decyzji inwestycyjnej. Nieterminowe przekazanie lub nieprzekazanie raportów okresowych spowodowało zatem zachwianie fundamentalnej zasady, na której oparty jest publiczny obrót papierami wartościowymi, tj. równego dostępu inwestorów do informacji. Powyższe naruszenie stanowiło naruszenie znacznej wagi istotnie godzące w prawa i interesy uczestników rynku.
Wobec powyższych naruszeń Komisja może zastosować następujące środki prawne:
 • zgodnie z brzmieniem art. 96 ust. 1e ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 56-56c ustawy o ofercie w zakresie informacji okresowych, art. 59 ustawy o ofercie w zakresie informacji okresowych lub art. 63 ustawy o ofercie, Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie;
 • jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 70 pkt 1, Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu - decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie;
 • w myśl art. 96 ust. 1f ustawy o ofercie, w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1e, zamiast kary, o której mowa w ust. 1e, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty;
 • zgodnie z art. 96 ust. 1i ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 364 000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10 364 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie;
 • w myśl art. 96 ust. 1k ustawy o ofercie, w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1i lub ust. 1j tego artykułu, zamiast kary, o której mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
6.    Komisja jednogłośnie przekazuje do publicznej wiadomości informację o rozpatrzeniu wniosku Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 grudnia 2018 r.
W ostatecznej decyzji w sprawie, Komisja postanowiła o:
I.    utrzymaniu w mocy decyzji I instancji w zakresie:
1.    ograniczenia zezwolenia Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. (dalej: MDM) na prowadzenie działalności maklerskiej w drodze cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: Ustawa), tj. oferowania instrumentów finansowych;
2.    wyznaczenia terminu na zakończenie prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych na jeden miesiąc od dnia doręczenia decyzji (termin ten wyznaczony przez decyzję I instancji upłynął w dniu 18 stycznia 2019 r.),
II.   uchyleniu kary pieniężnej w wysokości 430 000 zł i orzeczeniu kary pieniężnej w wysokości 169 000 zł.
Sankcje zostały nałożone za naruszenie art. 72 Ustawy, w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.
Naruszenie to polegało na świadomym udziale MDM w organizacji procesu oferowania obligacji emitowanych przez GetBack SA, w którym usługa oferowania tych obligacji była świadczona przez podmiot nieposiadający uprawnień do prowadzenia działalności maklerskiej.
Komisja informuje, że w wyniku ponownego rozpatrzenia  sprawy nie znalazła okoliczności faktycznych dotyczących popełnionego naruszenia, które dawałyby podstawę do zmiany sankcji w zakresie cofnięcia zezwolenia na oferowanie instrumentów finansowych oraz nałożenia kary pieniężnej.
Dokonane zmniejszenie wysokości kary pieniężnej wynika natomiast z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa. Regulacja uzależnia maksymalną wysokość tej kary od przychodu spółki. W związku z tym, na etapie II instancji, Komisja wzięła pod uwagę obniżenie się przychodu MDM w roku 2018 w stosunku do roku 2017.
Komisja wskazuje, że w dalszym ciągu jest to kara pieniężna w niemalże maksymalnej wysokości wyznaczonej przepisami prawa, co wynika z charakteru popełnionych naruszeń.
7.    Komisja zapoznała się:
 • z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od 24.06.2019 r. do 8.07.2019 r.
8.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:
 • 23 lipca 2019 r.,
 • 6 sierpnia 2019 r.,
 • 20 sierpnia 2019 r.,
 • 3 września 2019 r.,
 • 17 września 2019 r.,
 • 1 października 2019 r.
* Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniach wyłącznie z głosem doradczym, nie biorący udziału w głosowaniach.
______________________

1J. Jastrzębski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 3, 4 i 5 komunikatu
2
R. Mikusiński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 1. komunikatu.
3C. Kochalski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 6. komunikatu