Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Przyznano wyróżnienia Instytucja finansowa przyjazna mediacji oraz Ambasador mediacji na rynku finansowym

Data aktualizacji:

logo_mediacja


W dniu 12 czerwca 2019 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego odbyła się uroczystość ogłoszenia laureatów wyróżnienia Instytucja finansowa przyjazna mediacji. Wyróżnionych zostało siedem instytucji finansowych: PZU SA, Generali TU SA, STU ERGO Hestia SA, TUiR WARTA SA, TUZ TUW SA, InterRisk TU SA VIG, a także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Przyznano także trzy wyróżnienia Ambasador mediacji na rynku finansowym. Wyróżnieniem zostali uhonorowani:  Adriana Olszowy, Albert Demidowski oraz Lucjan Chreściak.

Wyróżnienia zostały ustanowione przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w celu propagowania wśród instytucji finansowych mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez te instytucje usług, a także uhonorowania osób zasłużonych dla instytucji mediacji za działania podejmowane na rzecz propagowania idei polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym.

W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania mediacją jako metodą rozwiązywania sporów pomiędzy instytucjami finansowymi i ich klientami. Mediacja oznacza znacznie niższe koszty oraz szybszy czas zakończenia sporu w porównaniu z postępowaniem przed sądem powszechnym.

W 2018 r. do Sądu Polubownego wpłynęło 2314 wniosków o przeprowadzenie mediacji, z czego w 1044 przypadkach doszło do postępowań mediacyjnych (czyli w 44% przypadków, co stanowi 6% wzrost w stosunku do roku poprzedniego). Dodatkowo do 11 wzrosła liczba instytucji finansowych składających wnioski o mediację (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3 instytucje). Wskazuje to na stale rosnącą popularność tej polubownej formy rozwiązywania sporów zarówno wśród konsumentów, jak i instytucji finansowych. Podkreślenia wymaga bardzo wysoka skuteczność mediacji prowadzonych w ramach Sądu Polubownego. W ponad 81% przypadków mediacje te zakończyły się zawarciem ugody.