Komunikat z 26. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 11 czerwca 2019 r.

data aktualizacji

W dwudziestym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udział wzięli:

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
 • Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego2
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego3
 • Małgorzata Palczewska – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych4
 • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego,
 • Cezary Kochalski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Mirosław Panek – Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*,
 • Marek Niechciał – Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*,
 • Maciej Wąsik – Przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego ds. koordynowania działalności służb specjalnych*.

1.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na połączenie Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Międzyrzeczu (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Santoku (bank przejmowany). Połączenie odbywa się za zgodą obu banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

2.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Generali CEE Holding B.V. oraz pośredniego nabycia przez Assicurazioni Generali S.p.A. akcji Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Union Investment TFI S.A. oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Union Investment TFI SA. 

Zawiadomienie o powyższym zamiarze zostało złożone w związku z zawarciem w dniu 22 października 2018 r. przez Generali CEE Holding B.V. oraz Union Asset Management Holding AG - jedynego akcjonariusza Union Investment TFI SA, warunkowej umowy sprzedaży akcji Union Investment TFI SA. W wyniku realizacji transakcji objętej zawiadomieniem Generali CEE Holding B.V. nabędzie akcje stanowiące 100% udziału w kapitale zakładowym Union Investment TFI SA.

3.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę rzeczowego zakresu działalności Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych poprzez jego rozszerzenie o grupę 2 Działu II, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń:

Grupa 2.   Ubezpieczenia choroby:
1)    świadczenia jednorazowe,
2)    świadczenia powtarzające się,
3)    świadczenia kombinowane.  

4.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Matthiasa Florianusa Paula Baltina na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA,
 • Matthiasa Florianusa Paula Baltina na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA,
 • Michała Ołdakowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony  SGB,
 • Bogusławy Stryjewskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Malborku,
 • Bogumiła Gieragi na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie,
 • Macieja Obrębskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach,
 • Łukasza Primela na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Śmiglu,
 • Mariusza Adama Balcerzaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie.

5.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia 100% akcji First Data Polska SA z siedzibą w Warszawie przez nowo utworzone spółki z Grupy First Data (First Data Hydra Holdings LLC, FDR Delaware Holdings Limited, First Data UK Holdings Limited), w stosunku, do których First Data Corporation z siedzibą w Wilmington (USA) jest jednostką dominującą.

6.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 900 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. 

Naruszenia stwierdzone w toku prowadzonego postępowania dotyczyły szkód likwidowanych w latach 2014-2016 r. Komisja stosowała już sankcje za naruszenia obejmujące częściowo wskazany okres. Zakład ubezpieczeń wdrożył zaś intensywne środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary.

7.    Komisja jednogłośnie zakazała wykonywania przez Jerzego Durleja, prowadzącego działalność pod firmą KOLPORTEK Jerzy Durlej działalności regulowanej polegającej na świadczeniu usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ustalonych w niniejszej sprawie Komisja stwierdziła, że działalność regulowana Strony w zakresie świadczenia usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych jest wykonywana z istotnym naruszeniem przepisów ustawy o usługach płatniczych. Komisja stwierdziła rażące naruszenie wynikających z przepisów ustawy obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w charakterze biura usług płatniczych m.in. wobec niezrealizowania przez Stronę obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 128 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 125 ust. 6 ustawy o usługach płatniczych, tj. nieprzekazania informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II, III i IV kwartale 2015 r., całym 2015 r., I, II, III i IV kwartale 2016 r., całym 2016 r., I, II, III i IV kwartale 2017 r., całym 2017 r., I kwartale 2018 r. oraz nieprzekazania dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia. W niniejszym przypadku przepisy prawa zostały naruszone w sposób ewidentny, zaś naruszenia dokonane przez Stronę zostały przez Komisję Nadzoru Finansowego zakwalifikowane jako rażące.

8.    Komisja jednogłośnie zakazała wykonywania przez Ferpay Business sp. z o.o. działalności regulowanej polegającej na świadczeniu usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ustalonych w niniejszej sprawie Komisja stwierdziła, że działalność regulowana Strony w zakresie świadczenia usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych jest wykonywana z istotnym naruszeniem przepisów ustawy o usługach płatniczych. Komisja stwierdziła rażące naruszenie wynikających z przepisów ustawy obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w charakterze biura usług płatniczych m.in. wobec niezrealizowania przez Stronę obowiązków, o których mowa w art. 128 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 125 ust. 6 ustawy o usługach płatniczych, tj. nieprzekazania informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w III i IV kwartale 2015 r., całym 2015 r., I, II, III i IV kwartale 2016 r., całym 2016 r., I, II, III i IV kwartale 2017 r., całym 2017 r., I kwartale 2018 r. oraz nieprzekazania dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia. W niniejszym przypadku przepisy prawa zostały naruszone w sposób ewidentny, zaś naruszenia dokonane przez Stronę zostały przez Komisję Nadzoru Finansowego zakwalifikowane jako rażące. Przedmiotowa decyzja w żaden sposób nie dotyczy spółki Ferpay Limited, będącej unijną instytucją płatniczą licencjonowaną w Wielkiej Brytanii i prowadzącą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie usług płatniczych poprzez oddział pod firmą: Ferpay sp. z o.o. 

9.    Komisja zapoznała się z:

 • informacją w sprawie założeń interwencji produktowej Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej kontraktów na różnicę,
 • wynikami badania portfela kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych gospodarstw domowych według stanu na koniec 2018 r.,
 • informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od 27 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r.

10.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 25 czerwca 2019 r.,
 • 9 lipca 2019 r.,
 • 23 lipca 2019 r.,
 • 6 sierpnia 2019 r.,
 • 20 sierpnia 2019 r.,
 • 3 września 2019 r.,
 • 17 września 2019 r.,
 • 1 października 2019 r.
*Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniach wyłącznie z głosem doradczym, nie biorący udziału w głosowaniach.
______________________
1J. Jastrzębski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 4g komunikatu.
2M. Iwanicz-Drozdowska nie brała udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2, 3 i 6 komunikatu.
3R. Mikusiński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 4, 5, 7 i 8 komunikatu.
4M. Palczewska nie brała udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 3 komunikatu.