Komunikat KNF ws. ustanowienia kuratora w Plus Banku SA

data aktualizacji 31 maja 2019

Komisja Nadzoru Finansowego, realizując swoje ustawowe uprawnienia i dążąc do wzmocnienia nadzoru nad Plus Bankiem SA („Plus Bank”), na posiedzeniu w dniu 31 maja 2019 r. jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Plus Banku kuratora. Kuratorem ustanowiony został Wojciech Ławecki, posiadający wszelkie niezbędne kompetencje w tym zakresie, dający rękojmię wiedzy i doświadczenia.

Celem zastosowanie środka nadzorczego w postaci ustanowienia kuratora jest poprawa sytuacji finansowej Plus Banku. Kurator ma zapewnić jednocześnie efektywny przepływ informacji między Plus Bankiem a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz stworzyć możliwość bieżącego monitorowania podejmowanych w Plus Banku działań restrukturyzacyjnych.

Kurator ustanowiony w Plus Banku nie jest organem Banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych. Kurator może brać udział we wszystkich posiedzeniach organów Banku. Ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Plus Bank usług na rzecz jego klientów.