Oświadczenie Urzędu KNF ws. stanowiska prezentowanego w mediach przez władze Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack SA

data aktualizacji 29 listopada 2018

Komisja Nadzoru Finansowego, jako organ administracji publicznej, działa wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa. Zgodnie z art. 7 Konstytucji kompetencji organów władzy publicznej nie można domniemywać, muszą być one określone jasno i precyzyjnie w przepisach prawa. Urząd KNF zwraca uwagę, że część formułowanych wielokrotnie przez przedstawicieli Stowarzyszenia1 postulatów, kierowanych zarówno do Urzędu KNF, jak i zawartych w upublicznionym piśmie, oznaczonym jako pismo Stowarzyszenia  z dnia 22 listopada br. skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wymusza na organie nadzoru podejmowanie czynności z naruszeniem przepisów prawa.

Informacje o środkach prawnych podjętych przez KNF wobec spółki GetBack SA oraz Idea Bank SA zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej KNF. Należy podkreślić, że ze względu na rygorystyczne przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej, nie wszystkie podejmowane czynności nadzorcze mogą zostać upublicznione, o czym Urząd KNF wielokrotnie informował. Urząd KNF nadal prowadzi intensywne działania nadzorcze w przedmiotowej sprawie mające na celu ustalenie wszelkich okoliczności związanych z procesem oferowania obligacji GetBack SA przez podmioty nadzorowane.

Urząd KNF wskazuje, że żądania wysuwane przez władze Stowarzyszenia dotyczące natychmiastowego upublicznienia dokumentów z postępowań przeprowadzonych przez Komisję, nie mogą być zrealizowane inaczej niż poprzez ich przekazanie właściwym organom państwa, które jako jedyne są do ich otrzymania uprawnione. Należy zauważyć, że sam fakt wykonywania sprecyzowanych typów czynności nadzorczych względem podmiotów nadzorowanych nie jest możliwy do ujawnienia, ze względu na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, zaś ujawnienie informacji prawnie chronionych wbrew przepisom prawa naraża urzędników UKNF na odpowiedzialność karną. Powtarzane w tym względzie w mediach wezwania przedstawicieli Stowarzyszenia nie znajdują podstawy prawnej i powodują mylne wrażenie, że Komisja nie chce umożliwić obligatariuszom dochodzenia ich roszczeń. W rzeczywistości Komisja pozostaje w bieżącym kontakcie ze wszystkimi organami państwa, które są zaangażowane w wyjaśnienie sprawy sprzedaży obligacji GetBack SA i w tym celu korzystają także z wyników pracy Urzędu.

Rozumiejąc trudną sytuację obligatariuszy oraz ich niepokój potęgowany dodatkowo procedurami prawnymi, a także ograniczeniem w dostępie do informacji wynikającym z przepisów prawa UKNF zwraca uwagę, że publiczne stygmatyzowanie przez przedstawicieli Stowarzyszenia Urzędu KNF, w tym jego konkretnych departamentów (często błędnie identyfikując przy tym zakres wykonywanych przez te departamenty zadań) oraz poszczególnych  urzędników, nie przyczynia się do osiągnięcia celu, jakim jest pełne wyjaśnienie sprawy. Urząd KNF wskazuje, że wiele publicznych wypowiedzi przedstawicieli Stowarzyszenia, w tym jego Prezesa Artioma Bujana, sprowadza się do formułowania w mediach nieuzasadnionych zarzutów wobec pracowników UKNF, których praca i zaangażowanie umożliwiają w rzeczywistości realizację działań nadzorczych mających na celu pełne wyjaśnienie sprawy GetBack SA. Formułowane zarzuty oraz przekazywane nieprawdziwe informacje odnoszące się do działań Urzędu KNF wprowadzają w błąd zarówno szeroką opinię publiczną, jak i obligatariuszy.

Urząd KNF przypomina, że w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie podstawowego celu jego działalności, jakim jest udzielanie wsparcia poszkodowanym obligatariuszom spółki GetBack SA, przedstawiciele Urzędu uczestniczyli w szeregu spotkań z obligatariuszami tej spółki. W ich trakcie zapoznali się z postulatami formułowanymi przez obligatariuszy, przekazując jednocześnie informacje na temat podjętych przez KNF działań w zakresie, który nie jest ograniczony przepisami o tajemnicy zawodowej. 

1  Zgodnie z wpisem do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Warszawy, do reprezentowania Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack SA wymagane jest złożenie podpisów przez dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.