Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Komunikat KNF w sprawie cofnięcia spółce Polski Dom Maklerski SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz o nałożeniu kary pieniężnej

Data aktualizacji:

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 8 listopada 2018 r., na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 167 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o obrocie w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja) jednogłośnie1

I.    cofnęła Polskiemu Domowi Maklerskiemu SA z siedzibą w Warszawie zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej,
II.    nałożyła karę pieniężną na Polski Dom Maklerski SA w wysokości 2,5 miliona złotych,
III.    wyznaczyła termin na zakończenie prowadzenia działalności maklerskiej przez Polski Dom Maklerski SA na: 

-    3 miesiące od dnia doręczenia ww. decyzji - w zakresie działalności, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie oraz w zakresie działalności, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 w związku z art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie (przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych lub instrumentów bazowych);
-    1 miesiąc od dnia doręczenia ww. decyzji - w zakresie pozostałej działalności maklerskiej 

w związku z naruszeniem art. 72 Ustawy o obrocie w brzmieniu sprzed wejścia w życie Nowelizacji, poprzez udział w organizacji procesu oferowania obligacji emitowanych przez GetBack SA (dalej: Obligacje), w sposób polegający na współpracy z podmiotem trzecim nieposiadającym uprawnień do świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych, w ramach której Polski Dom Maklerski SA dokonywał czynności pośrednictwa w zbywaniu Obligacji, natomiast podmiot trzeci dokonywał czynności pośrednictwa w proponowaniu objęcia Obligacji, akceptując tym udział w procesie oferowania Obligacji podmiotu nieuprawnionego do wykonywania czynności oferowania instrumentów finansowych. 

Komisja nadała ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w odniesieniu do punktów I i III. Uchwała Komisji weszła w życie z dniem doręczenia spółce Polski Dom Maklerski SA decyzji, co nastąpiło w dniu 8 listopada 2018 r. 

Polski Dom Maklerski SA prowadzi działalność maklerską w zakresie oferowania instrumentów finansowych i uzasadnione jest podanie do publicznej wiadomości informacji o utracie przez ww. podmiot statusu prawnego, który legitymował go do wykonywania powyższych czynności. Jest to uzasadnione potrzebą ochrony inwestorów, do których Polski Dom Maklerski SA kierował oferty nabycia instrumentów finansowych, jak również koniecznością poinformowania emitentów, dla których Polski Dom Maklerski SA przechowuje i rejestruje instrumenty finansowe, że podmiot ten nie będzie więcej uprawniony do wykonywania takich usług. Tak, aby zapewnić im możliwość przeniesienia instrumentów finansowych do innych instytucji finansowych uprawnionych do ich przechowywania lub rejestrowania. Jednocześnie celem podania powyższej informacji do publicznej wiadomości jest uprzedzenie klientów, dla których Polski Dom Maklerski SA świadczy usługi przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, o potrzebie przeniesienia ich aktywów do innego uprawnionego podmiotu. 

Sankcja nałożona przez organ nadzoru w przedmiotowej sprawie pokazuje jak ważne znaczenie ma rzetelne, profesjonalne, zgodne z zasadami uczciwego obrotu zorganizowanie procesu oferowania instrumentów finansowych. Działalność ta ma tak doniosłe znaczenie, ponieważ nabywcy instrumentów finansowych oferowanych przez firmy inwestycyjne inwestują swoje środki w zaufaniu do podmiotów oferujących, do ich profesjonalizmu, sumienności oraz bezpieczeństwa całego procesu wynikającego z otrzymanego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. 

Rynek finansowy ponosi zaś niepowetowaną szkodę wskutek działań naruszających zasady zgodnego z prawem i zasadami uczciwego obrotu oferowania instrumentów finansowych. Działania takie prowadzą do utraty zaufania inwestorów oraz budują awersję do rynku. 

Biorąc zatem pod uwagę fakt, że działania Polskiego Domu Maklerskiego SA istotnie podważyły zaufanie do rynku oraz bezpieczeństwa obrotu, organ nadzoru stwierdził potrzebę eliminacji zagrożenia dla tego systemu oraz dostrzegł potrzebę prewencji generalnej w tym zakresie.

______________________
1W głosowaniu udział wzięli: M. Chrzanowski, A. Diakonow, M. Pachucki, M. Obroniecki, Z. Sokal, A. Kaźmierczak.

Do pobrania

Komunikat KNF w sprawie cofnięcia spółce Polski Dom Maklerski SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz o nałożeniu kary pieniężnej

plik .pdf, 474,5kB
Pobierz