Komunikat dotyczący tzw. reautoryzacji krajowych instytucji płatniczych

data aktualizacji 23 sierpnia 2018

Przepisy ustawy z dnia 10.05.2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (UZUUP), które weszły w życie w dniu 20.06.2018 r. wprowadziły szereg nowych wymogów dotyczących działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 UZUUP krajowa instytucja płatnicza, która w dniu wejścia w życie UZUUP prowadziła działalność gospodarczą w zakresie usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (UUP), może prowadzić tę działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dotychczasowego zezwolenia. Jednakże, stosownie do art. 15 ust. 2 UZUUP, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie UZUUP, tj. do dnia 20.09.2018 r. krajowa instytucja płatnicza, o której mowa wyżej powinna przedłożyć Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w dziale IV UUP. Formularz takiej informacji wraz ze szczegółowym opisem wymaganych dokumentów dostępny jest do pobrania: formularz (docx) lub formularz (pdf).

Jeżeli krajowa instytucja płatnicza spełnia wymogi określone w dziale IV UUP, w brzmieniu nadanym UZUUP, stosownie do art. 15 ust. 3 UZUUP, KNF, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie UZUUP, informuje tę instytucję o możliwości kontynuowania działalności na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 UUP, oraz o aktualności wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 3 UUP.

Jeżeli krajowa instytucja płatnicza nie spełnia wymogów określonych w dziale IV UUP, w brzmieniu nadanym UZUUP, KNF, działając na podstawie art. 15 ust. 4 UZUUP, w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie UZUUP, wydaje zalecenie wykonania wskazanych przez KNF środków niezbędnych do zapewnienia tej zgodności.

W przypadku gdy krajowa instytucja płatnicza nie spełnia po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie UZUUP wymogów określonych w dziale IV UUP, w brzmieniu nadanym UZUUP, zgodnie z art. 15 ust. 5 UZUUP, KNF cofa zezwolenie.