Komunikat KNF w sprawie spółki Krezus SA

data aktualizacji

Spółka publiczna Krezus SA („Spółka”) w dniu 4 sierpnia 2018 r. przekazała do publicznej wiadomości dwa raporty, w których poinformowała w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, jak i art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR, o transakcjach sprzedaży znacznego pakietu akcji Spółki przez Taleja Sp. z o.o. Z raportów tych wynika, że w okresie od 24 kwietnia do 13 czerwca 2018 r. Taleja Sp. z o.o. zawierała transakcje kupna i sprzedaży, w wyniku których finalnie zmniejszyła swój stan posiadania o 11 052 064 akcje Spółki o łącznej wartości 21 243 883,00 zł, które stanowiły 20,2% ich ogólnej liczby. Oznacza to, że Taleja Sp. z o.o. nie wypełniła w terminie obowiązków notyfikacyjnych wynikających z powyższych aktów prawnych. Opóźnienie wykonania tych obowiązków wyniosło ponad 3 miesiące, a jako powód opóźnienia podano błędną interpretację prawa. 

W ramach podjętych działań nadzorczych Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) ustaliła, że poza Taleja Sp. z o.o. jeszcze dwaj inni inwestorzy (osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce oraz osoba blisko z nią związana) byli zobowiązani, na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, do przekazania do Komisji oraz za pośrednictwem Spółki do publicznej wiadomości informacji o istotnych transakcjach zawartych na akcjach spółki Krezus SA. Mając powyższe na uwadze, w dniu 6 sierpnia 2018 r. Komisja skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Krezus SA. Obrót akcjami Spółki został zawieszony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA o godz. 15:29. 

Spółka Krezus SA w dniu 6 sierpnia 2018 r. o godz. 22:41 i 22:42 przekazała do publicznej wiadomości w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR kolejne dwa raporty zawierające powiadomienia przekazane przez prezesa zarządu Spółki oraz przez osobę blisko z nim związaną (tj. Karo-Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o.) o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki. Z raportów tych wynika, że prezes zarządu Krezus SA w okresie pomiędzy 18 kwietnia 2018 r. a 30 maja 2018 r. dokonał transakcji sprzedaży 1 148 133 akcji Spółki o łącznej wartości 3 789 424,00 zł. Natomiast Karo-Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. w okresie pomiędzy 26 marca 2018 r. a 23 maja 2018 r. nabyła 241 800 akcji Spółki o łącznej wartości 644 400,00 zł (z ustaleń Komisji wynika, że łączna wartość tych transakcji wynosi 783 070,21 zł) i sprzedała 759 535 akcji Spółki o łącznej wartości 2 271 948,50 zł (z ustaleń Komisji wynika, że łączna wartość tych transakcji wynosi 2 272 166,07 zł). Wskazane podmioty nie wypełniły w terminie obowiązków notyfikacyjnych wynikających z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Opóźnienie wykonania tych obowiązków wyniosło, w przypadku prezesa zarządu Spółki ponad 3 miesiące, a w przypadku Karo-Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. ponad 4 miesiące. Jako powód opóźnienia w obu przypadkach podano przeoczenie i zaniedbanie prezesa zarządu spółki Krezus SA, będącego jednocześnie prezesem zarządu Karo-Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o.

Mając na uwadze uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów prawa w związku z obrotem akcjami spółki Krezus SA, Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2018 r. wydała postanowienia o wszczęciu postępowań administracyjnych w przedmiocie: 

1)    nałożenia na Taleja Sp. z o.o. kary pieniężnej na podstawie art. 97 ust. 1a albo 1b ustawy o ofercie publicznej, w związku z podejrzeniem naruszenia art. 69 ustawy o ofercie publicznej (nieterminowe przekazanie notyfikacji o zbyciu znacznego pakietu akcji);
2)    nałożenia na Taleja Sp. z o.o. kary pieniężnej na podstawie art. 175 ust. 1 albo ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z podejrzeniem naruszenia art. 19 ust. 1 w zw. z ust. 8 rozporządzenia MAR (nieterminowe przekazanie notyfikacji o transakcjach insiderów);
3)    nałożenia na prezesa zarządu Krezus SA kary pieniężnej na podstawie art. 175 ust. 1 albo ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z podejrzeniem naruszenia art. 19 ust. 1 w zw. z ust. 8 rozporządzenia MAR (nieterminowe przekazanie notyfikacji o transakcjach insiderów);
4)    nałożenia na prezesa zarządu Krezus SA kary pieniężnej na podstawie art. 174 ust. 1 albo ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z podejrzeniem naruszenia art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR (dokonanie transakcji w okresie zamkniętym);
5)    nałożenia na Karo-Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o. kary pieniężnej na podstawie art. 175 ust. 1 albo ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z podejrzeniem naruszenia art. 19 ust. 1 w zw. z ust. 8 rozporządzenia MAR (nieterminowe przekazanie notyfikacji o transakcjach insiderów).

Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że obrót akcjami spółki Krezus SA zostanie wznowiony począwszy od dnia 13 sierpnia 2018 r.