Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

KNF przyznała wyróżnienia Instytucja finansowa przyjazna mediacji oraz Ambasador mediacji na rynku finansowym

Data aktualizacji:
W dniu 11 maja 2018 r. odbyła się uroczystość ogłoszenia laureatów wyróżnienia Instytucja finansowa przyjazna mediacji. Wyróżnionych zostało sześć instytucji finansowych: PZU SA, Generali TU SA, Vienna Life TU na Życie SA VIG, STU ERGO Hestia SA, Open Life TU Życie SA oraz Euro Bank SA.

Wyróżnienie zostało ustanowione przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w 2014 r. w celu propagowania wśród instytucji finansowych mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez nie usług.

Po raz pierwszy przyznano także wyróżnienie Ambasador mediacji na rynku finansowym. Wyróżnieniem została uhonorowana – za działania podejmowane na rzecz propagowania idei polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym – Pani Monika Pawłowska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania mediacją jako metodą rozwiązywania sporów pomiędzy instytucjami finansowymi i ich klientami. Mediacja oznacza znacznie niższe koszty oraz szybszy czas zakończenia sporu w porównaniu z postępowaniem przed sądem powszechnym.

W 2017 r. do Sądu Polubownego przy KNF wpłynęło ponad 2950 wniosków o przeprowadzenie mediacji (z czego w ponad 30% przypadków z wnioskiem o mediację występowała instytucja finansowa). Oznacza to wzrost liczy składanych wniosków o ponad 66% w stosunku do roku poprzedniego. W 1130 przypadkach obie strony sporu wyraziły chęć rozwiązania sporu w drodze mediacji (wzrost o 56% w stosunku do roku poprzedniego). Wskazuje to na stale rosnącą popularność – zarówno wśród klientów, jak i instytucji finansowych – tej polubownej formy rozwiązywania sporów. Podkreślenia wymaga bardzo wysoka skuteczność mediacji prowadzonych w ramach Sądu Polubownego. W ponad 80% przypadków mediacje te zakończyły się zawarciem ugody.
Do pobrania

Wyróżnienia - Instytucja finansowa przyjazna mediacji oraz Ambasador mediacji na rynku finansowym

plik .pdf, 490,2kB
Pobierz