Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Zawieszenie obrotu akcjami spółek GRAVITON CAPITAL SA, INDYGOTECH MINERALS SA, LARK.PL SA i URSUS SA

Data aktualizacji:

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie zawieszenia obrotu, od dnia 4 maja 2018 r., akcjami spółek:

  • GRAVITON CAPITAL SA
  • INDYGOTECH MINERALS SA
  • LARK.PL SA
  • URSUS SA
z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów rocznych za rok obrotowy 2017 lub nieprzekazania kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2017, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 79 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80 Rozporządzenia, nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.
Do pobrania

Zawieszenie obrotu akcjami spółek GRAVITON CAPITAL SA, INDYGOTECH MINERALS SA, LARK.PL SA i URSUS SA

plik .pdf, 426kB
Pobierz