Komunikat KNF w sprawie spółki GetBack SA

data aktualizacji

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) podjęła uchwałę w przedmiocie przekazania do publicznej wiadomości informacji o środkach prawnych podjętych przez KNF w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych i Rozporządzenia MAR w sprawie spółki GetBack SA („Spółka” lub „Emitent”).
 
I.    Ogólne informacje o spółce GetBack SA i jej działalności

Spółka GetBack SA powstała w 2012 r. Przed dniem 15 czerwca 2016 r. należała do Grupy Getin Holding SA. W dniu 15 czerwca 2016 r. 20.000.000 akcji Spółki, stanowiących wówczas 100% kapitału zakładowego, zostało nabytych za kwotę 825.000.000 zł przez spółkę Emest Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (od lipca 2016 r. DNLD sp. z o.o.). Była to spółka celowa, założona przez konsorcjum funduszy private equity, z czego fundusze zarządzane przez Abris Capital Partners posiadały na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego obligacji (9 marca 2017 r.) łącznie 50,58% udziałów. W czerwcu 2017 r. dokonano transgranicznego połączenia spółki DNLD Sp. z o.o. ze spółką DNLD Holdings B.V. z siedzibą w Amsterdamie, skutkiem czego spółka DNLD Holdings B.V. stała się właścicielem 80.000.000 akcji GetBack SA, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego. Na dzień 19 kwietnia 2018 r., spółka DNLD S.a.r.l. (następca prawny DNLD Holdings B.V.) posiada 60.070.558 akcji GetBack SA stanowiących 60,07% ogólnej ich liczby i głosów.

W lipcu 2017 r. dokonano pierwszej oferty publicznej 40.000.000 akcji Spółki, w ramach której Spółka wyemitowała 20.000.000 akcji serii E, a dotychczasowy akcjonariusz (DNLD Holdings B.V.) dokonał sprzedaży 20.000.000 akcji Spółki. Łączna wartość pierwszej oferty publicznej wyniosła 740.000.000 zł. W jej ramach inwestorzy instytucjonalni nabyli 37.000.000 akcji, a indywidualni 3.000.000 akcji Spółki. Oferta ta odbyła się na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego z upoważnienia KNF w dniu 16 czerwca 2017 r.1
Na podstawie tego samego prospektu emisyjnego wszystkie akcje spółki zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Pierwsze notowanie odbyło się w dniu 17 lipca 2017 r., a kapitalizacja Spółki w dniu debiutu wyniosła ok. 1.850.000.000 zł.

Przedmiotem działalności Spółki jest nabywanie pakietów wierzytelności i dochodzenie ich zapłaty na własny rachunek oraz zarządzanie zewnętrznymi portfelami wierzytelności w ramach zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych. Nabywane portfele wierzytelności pochodzą głównie z branży finansowej (przede wszystkim nieterminowo płacone kredyty i pożyczki) oraz branży telekomunikacyjnej (nieopłacone należności za świadczone usługi telekomunikacyjne). Wierzytelności nabywane są głównie za środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji obligacji i wniesione do funduszu poprzez objęcie kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych. Model biznesowy GetBack SA cechuje się wysoką agresywnością w zakresie pozyskiwania wierzytelności jak i pozyskiwania finansowania. Z raportu okresowego za III kwartał 2017 r. wynika ponadto, że relacja całkowitych zobowiązań Grupy Kapitałowej Spółki wobec jej aktywów wynosi  0,81 (tj. 81% aktywów przedsiębiorstwa jest sfinansowane długiem).

Część środków z emisji powyższych obligacji została pozyskana przez Spółkę w drodze oferty publicznej. W dniu 9 marca 2017 r. z upoważnienia KNF zatwierdzono prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji GetBack SA, emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300.000.000 zł. Prospekt emisyjny zawierał sprawozdania finansowe za lata 2015-2016 zbadane przez biegłego rewidenta. Na podstawie tego prospektu Spółka przeprowadziła 6 ofert publicznych obligacji na łączną kwotę 256.000.000 zł. Obligacje wyemitowane na podstawie powyższego prospektu zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Spółka część obligacji wyemitowanych poza ofertą publiczną wprowadziła do alternatywnych systemów obrotu prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz BondSpot SA. Łącznie na rynku Catalyst notowanych jest 27 serii obligacji wyemitowanych przez Spółkę o sumarycznej wartości nominalnej 519.083.900 zł.

GetBack SA posiada zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego, wydane w dniu 24 września 2012 r. decyzją z upoważnienia  KNF. Według stanu na 31 grudnia 2017 r. Spółka wykonywała czynności zarządzania portfelami inwestycyjnymi 32 sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (reprezentowanych przez 7 TFI) o łącznej wartości aktywów wynoszącej 5,43 mld zł oraz łącznej wartości aktywów netto wynoszącej na ten dzień 3,25 mld zł. Z raportu okresowego opublikowanego przez Spółkę (raport za III kwartał 2017 r.) wynika, że w skład ww. grupy kapitałowej wchodziło 8 sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych, których jedynymi uczestnikami były podmioty wchodzące w skład tejże grupy. Wartość aktywów i aktywów netto zgromadzonych w tych funduszach wynosiła wg. stanu na 30 września 2017 r., odpowiednio 2,20 mld zł oraz 1,38 mld zł.

II.    Opis stanu faktycznego związanego z podejrzeniem manipulacji

Spółka GetBack SA w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godzinie 7:17 przekazała do publicznej wiadomości raportem nr 39/2018 informację poufną o pozytywnym zaangażowaniu w rozmowy z Bankiem PKO BP SA („Bank”) oraz Polskim Funduszem Rozwoju SA („PFR”) na temat udzielania Spółce lub podmiotom z Grupy Kapitałowej Spółki finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym. Zgodnie z treścią raportu łączna kwota finansowania udzielonego przez Bank i PFR ma wynieść do 250.000.000 zł, a strony prowadzą negocjacje mające na celu ustalenie pozostałych warunków finansowania oraz przewidują zakończenie negocjacji i podpisanie stosownych umów dotyczących finansowania w jak najszybszym terminie. Ponadto Emitent zaznaczył, że publikacja przedmiotowego raportu nastąpiła
po uzgodnieniu niniejszej informacji ze wszystkimi zaangażowanymi stronami.

Tego samego dnia ok. godz. 8:11 Polski Fundusz Rozwoju SA poinformował w oficjalnym komunikacie, że nie prowadził i nie prowadzi żadnych negocjacji ze spółką GetBack SA, a w szczególności dotyczących finansowania. Ponadto PFR i GetBack SA nie są stronami żadnych umów oraz wstępnych porozumień dotyczących finansowania. W komunikacie tym wskazano również, że PFR otrzymał drogą korespondencyjną od prawnika GetBack SA pewne informacje o Spółce. Zgodnie z opublikowanym stanowiskiem, PFR poinformował prezesa zarządu GetBack SA, że nie jest zainteresowany analizą potencjalnej transakcji z udziałem Spółki.

Następnie ok. godz. 8:37 kierownik zespołu prasowego i analiz Banku PKO BP SA, na łamach PAP Biznes, zdementował informację, jakoby Bank prowadził rozmowy z GetBack SA. W komunikacie Banku opublikowanym na portalu społecznościowym Twitter, w nawiązaniu do opublikowanego przez GetBack S.A. raportu bieżącego z dnia 16 kwietnia 2018 r., stanowczo zaprzeczono, jakoby Bank PKO BP SA prowadził jakiekolwiek uzgodnienia lub negocjacje, a w szczególności negocjacje dotyczące finansowania lub zaangażowania kapitałowego, ze spółką GetBack SA.

Raportem nr 44/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. Spółka opublikowała komunikat zawierający oświadczenie byłego prezesa Zarządu Spółki, w którym podtrzymał on, że rozmowy z Bankiem oraz PFR rzeczywiście miały miejsce oraz oświadczył, że szczegółowe informacje przekazał do KNF.

III.    Działania nadzorcze i ustalenia związane z podejrzeniem manipulacji

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wiarygodności informacji opublikowanej przez Spółkę raportem nr 39/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) podjął czynności nadzorcze. W ich ramach otrzymano wyjaśnienia zarówno od byłego prezesa Zarządu Spółki jak też PFR i Banku PKO BP SA.

W dniu 16 kwietnia 2018 r. z upoważnienia KNF skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz BondSpot SA żądania zawieszenia obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi wyemitowanymi przez GetBack SA. Zawieszenie to obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2018 r. i ma charakter bezterminowy. W dniu 17 kwietnia 2018 r. UKNF opublikował komunikat w sprawie zawieszenia obrotu ww. instrumentami finansowymi, w którym informował inwestorów o możliwych uchybieniach w polityce informacyjnej Emitenta w zakresie jego rozmów z Bankiem oraz PFR.

Ustalenia dokonane w ramach działań nadzorczych przez UKNF wykazały, że mogą występować istotne nieprawidłowości związane z należytym wykonywaniem obowiązków informacyjnych przez Spółkę. W szczególności przeprowadzona analiza wersji wydarzeń wskazuje, że wbrew treści raportu nr 39/2018, informacja w zakresie rzekomo prowadzonych rozmów na temat finansowania nie była przedmiotem uzgodnień między Spółką a PFR i Bankiem PKO BP SA. Ponadto w świetle posiadanych informacji nie sposób stwierdzić, aby w chwili publikacji raportu Emitenta istniała podstawa do formułowania wniosku, że łączna kwota dofinansowania udzielonego przez Bank i PFR wyniesie do 250.000.000 zł. Z informacji przekazanych przez PFR oraz Bank PKO BP SA wynika, że dopiero po trzech godzinach od przekazania do publicznej wiadomości raportu nr 39/2018 Spółka złożyła formalne wnioski o finansowanie do obu wskazanych podmiotów. Jednak nawet złożenie takich wniosków nie może być utożsamiane z prowadzeniem negocjacji, o których informowała Spółka.
 
IV.    Pozostałe działania nadzorcze podjęte w stosunku do GetBack SA

Należy podkreślić, że sama spółka GetBack SA podlega nadzorowi KNF przede wszystkim w zakresie obowiązków, jakie spoczywają na tym podmiocie jako emitencie papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym oraz podmiocie zarządzającym sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych. Nadzorowi KNF nie podlega natomiast działalność gospodarcza Spółki, w tym przyjęty przez nią model biznesowy.

W ramach sprawowanego przez KNF nadzoru prowadzone są działania mające na celu wyjaśnienie prawidłowości wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych przewidzianych w ustawie o ofercie publicznej oraz Rozporządzeniu MAR. W toku tych działań analizie poddawane są informacje finansowe przekazywane przez Emitenta, przede wszystkim w zakresie kompletności ujawnień dotyczących charakteru i zakresu ryzyk, w szczególności związanych z instrumentami finansowymi posiadanymi przez Spółkę. Analiza ta oparta jest również o pozyskiwane od GetBack SA informacje w zakresie przekazywanych raportów okresowych, jak również o wyjaśnienia firmy audytorskiej odnośnie sprawozdań finansowych stanowiących element tych raportów, w związku z którymi dokonywane były lub są czynności rewizji finansowej. Dokonane już przez UKNF ustalenia wskazują na wątpliwość co do rzetelności i jakości ujawnień dotyczących ryzyka płynności ponoszonego przez Emitenta i jego grupę kapitałową, a także na brak ujawnień informacji istotnych dla możliwości realizacji zobowiązań finansowych Emitenta.  
 
UKNF informuje również, że w związku z faktem posiadania przez GetBack SA zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego, prowadzone są w tym podmiocie czynności kontrolne. Mają one na celu ustalenie, czy działalność Spółki jest zgodna z umowami zawartymi z towarzystwami funduszy inwestycyjnych, a także zgodna z przepisami prawa, statutami funduszy inwestycyjnych oraz udzielonym zezwoleniem. Ponadto w toku przeprowadzanej kontroli weryfikacji podlegają czynności podejmowane przez Spółkę w ramach zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami stanowiącymi przedmiot lokat funduszy inwestycyjnych, których portfelami inwestycyjnymi zarządza GetBack SA.

Niezależnie od powyższego, UKNF informuje, że podjął działania mające na celu ustalenie zaangażowania poszczególnych instytucji finansowych w pośrednictwo oferowania obligacji wyemitowanych przez GetBack SA i ewentualnych nieprawidłowości w tym procesie. Z informacji przekazanych do UKNF przez PFR w ramach wyjaśnień, o których nowa w pkt III komunikatu wynika, że na dzień 31 marca 2018 r. Spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 2.587.000.000 zł, których posiadaczami było 9.242 podmiotów, w tym 9.064 osoby fizyczne i 178 instytucji finansowych.

V.    Środki prawne podjęte przez KNF

Poczynione przez UKNF w ramach działań nadzorczych ustalenia pozwoliły na podjęcie następujących środków prawnych:

1.    W dniu 20 kwietnia 2018 r. UKNF złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 100 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości przez osoby reprezentujące GetBack SA raportu nr 39/2018.
2.    W dniu 20 kwietnia 2018 r. Przewodniczący KNF wydał postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na GetBack SA  kary administracyjnej, na podstawie art. 96 ust. 1e albo 1f ustawy o ofercie publicznej, w związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 ustawy o ofercie publicznej w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2017, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2017 oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2017.

Jednocześnie UKNF informuje, że wystąpił do organów Spółki o podjęcie odpowiednich działań w zakresie dofinansowania Emitenta oraz o prowadzenie dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji Spółki. Dodatkowo należy podkreślić, że w ramach podejmowanych działań nadzorczych UKNF kilkukrotnie wzywał organy Emitenta do wykonywania obowiązków informacyjnych, wynikających z obowiązujących przepisów, w sposób zapewniający inwestorom dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji dotyczących sytuacji Emitenta.

UKNF wskazuje ponadto, że decyzja o ewentualnym odwieszeniu notowań instrumentów finansowych wyemitowanych przez GetBack SA, których notowania zostały zawieszone decyzją z dnia 16 kwietnia 2018 r. zostanie podjęta po opublikowaniu przez Emitenta raportu rocznego za rok 2017.

______________________
1  Zatwierdzenie prospektu następuje po weryfikacji zgodności treści dokumentu prospektowego z wymogami ujawnieniowymi zawartymi w rozporządzeniu UE 809/2004. Jednym z wymogów prospektowych jest zamieszczenie zbadanych sprawozdań finansowych emitenta. Biegły rewident wydaje opinię o tym, czy sprawozdanie przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego emitenta. W ocenie biegłego rewidenta sprawozdania finansowe GetBack SA sporządzone za lata 2014-2016 przedstawiały rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego emitenta w okresach prezentowanych w prospekcie.