Komunikat KNF w sprawie biura usług płatniczych działającego pod firmą Homepay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

data aktualizacji

Homepay sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest w szczególności biurem usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Zgodnie z przepisami tej ustawy, w zakresie świadczenia usług płatniczych biuro usług płatniczych może świadczyć wyłącznie usługi przekazu pieniężnego, polegającego na transferze (bez pośrednictwa rachunku płatniczego prowadzonego dla płatnika) środków pieniężnych otrzymanych od płatnika lub przyjęciu środków pieniężnych dla odbiorcy i ich udostępnieniu odbiorcy. Nadzór KNF nad przedsiębiorcami będącymi biurami usług płatniczych ograniczony jest tylko do wskazanej działalności i nie obejmuje innych usług, które tego typu przedsiębiorcy mogą świadczyć.

W tym kontekście Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, iż na podstawie art. 125 ust. 1 i 2 ustawy o usługach płatniczych biuro usług płatniczych jest zobowiązane do ochrony środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników, w tym za pośrednictwem agenta lub innego dostawcy, w celu wykonania transakcji płatniczych. Obowiązek ten biuro usług płatniczych wykonuje m.in. przez zawarcie umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń. Umowa taka obejmuje co do zasady jedynie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przekazu pieniężnego.

Biuro usług płatniczych działające pod firmą Homepay sp. z o.o. posiada umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej biur usług płatniczych, zawartą z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu (polisa nr 23608728) z okresem ubezpieczenia od 17 czerwca 2017 r. do 16 czerwca 2018 r. Ponadto, biuro usług płatniczych działające pod firmą Homepay IP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87 (nr podmiotu w Elektronicznym Rejestrze Usług Płatniczych: BP 2093/2017), będące jednocześnie agentem Homepay sp. z o.o. posiada umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej biur usług płatniczych, zawartą z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawa (polisa nr 117961.BUP14.001293) z okresem ubezpieczenia od 7 grudnia 2017 r. do 6 grudnia 2018 r.

Szkody wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi przekazu przez wymienione biura środków pieniężnych otrzymanych od klientów mogą być zgłaszane bezpośrednio ww. ubezpieczycielom, w szczególności zgodnie z instrukcjami na stronach internetowych: https://www.concordiaubezpieczenia.pl/zglos-szkode.html – w przypadku Homepay sp. z o.o. i https://axa.pl/biznes/centrum-klienta/likwidacja-szkod-firmy/ubezpieczenia-korporacyjne-majatkowe/ – w przypadku Homepay IP sp. z o.o.

Ewentualne problemy związane z likwidacją szkód można zgłaszać również do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Mając na względzie powyższe informacje Komisja wyjaśnia, że nie jest uprawniona i nie może w jakikolwiek sposób pośredniczyć lub uczestniczyć w dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez Homepay sp. z o.o. usług innych niż przekaz pieniężny, gdyż działalność spółki w tym zakresie nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Oczywiście, niezależnie od uprawnień Komisji i czynności przez nią podejmowanych, wszystkim poszkodowanym przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.