Komunikat z 385. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 marca 2018 r.

data aktualizacji

W trzysta osiemdziesiątym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego2,
 • Piotr Nowak – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych3,
 • Armen Artwich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki4,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego5,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej6.

1.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego w Kłobucku (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym we Wręczycy Wielkiej (bank przejmowany).

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie:

 • Andrzejowi Kulikowi funkcji Członka Zarządu mBank Hipoteczny SA, nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

3.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Marcina Łuczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
 • Marcina Łuczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Partner SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
 • Szymona Ożoga na stanowisko Członka Zarządu Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA. 

4.    Komisja jednogłośnie rozszerzyła zakres zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez spółkę Conotoxia sp. z o.o. poprzez dodanie do zakresu świadczonych usług płatniczych:

 • wykonywania transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o usługach płatniczych);
 • wykonywania transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o usługach płatniczych);
 • wydawania instrumentów płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych);
 • umożliwiania wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności polegającego na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring) (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych).

5.    Komisja jednogłośnie odmówiła wpisu do rejestru zarządzających ASI spółce:

 • MG Investments sp. z o.o.

W następstwie oceny ustalonego stanu faktycznego Komisja uznała, że w ramach wniosku Spółki o wpis do rejestru zarządzających ASI jako ASI, którą Wnioskodawca zamierza zarządzać, wskazana została spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, a więc znajdująca się na innym niż przewidziany w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi etapie tworzenia. Wedle stanu prawnego i faktycznego obowiązującego w dniu wydania niniejszej decyzji administracyjnej występuje więc niezgodność załączonych do wniosku dokumentów pod względem treści z przepisami art. 70zc ust. 2 pkt. 4 Ustawy.

6.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody GAMMA Parasol BIZNES Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na zmianę depozytariusza, poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji mBankowi SA.

7.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody GAMMA Portfel VIP Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na zmianę depozytariusza, poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji mBankowi SA.

8.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody mFundusz Lokacyjny Plus Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na zmianę depozytariusza, poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji Bankowi Handlowemu w Warszawie SA.

9.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody Esaliens Akcji Skoncentrowany Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu na zmianę depozytariusza, poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji mBankowi SA.

10.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 1,7 miliona złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych.

11.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 90 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

12.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Hawe SA karę pieniężną w wysokości 700 tysięcy złotych oraz bezterminowo wykluczyła akcje Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA wobec stwierdzenia, że Spółka ta:

I. w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014 nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

1.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3, § 82 ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”), w zw. par. 19 oraz 74 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 1  „Prezentacja Sprawozdań Finansowych”, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008, („MSR 1”), przyjętego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (dalej: „Rozporządzenie WE Nr 1126/2008”), poprzez brak przeklasyfikowania zobowiązania z tytułu pożyczki inwestycyjnej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014 z zobowiązań długoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych w związku naruszeniem kowenantów umowy oraz bezzasadne zastosowanie odstępstwa od wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (dalej: „MSSF”) w tym zakresie.

2.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3, § 82 ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia, w zw. par. 25 MSR 1, poprzez brak ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014 informacji o istnieniu istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności;

3.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3, § 82 ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia oraz w zw. z par. 39 lit. a i c Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” (dalej: „MSSF 7”), stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008, par. B11 i B 11E Załącznika B stanowiącego integralną część MSSF 7, a także par. 31, 32A i 33 MSSF 7, poprzez niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014;

4.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3, § 82 ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 4, § 92 ust. 3, w zw. z § 91 ust. 6 pkt 11 Rozporządzenia, poprzez niezamieszczenie oceny, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenia ewentualnych zagrożeń i działań jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej Emitenta za rok 2014;

5.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3, § 82 ust. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia oraz w zw. z par. 79 oraz 81 lit. c i g Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 12 „Podatek dochodowy” (dalej: „MSR 12”), stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008, poprzez nieujawnienie kwot aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do każdej różnicy przejściowej i nierozliczonej straty podatkowej oraz niewyjaśnienie związków zachodzących między obciążeniem podatkowym a wynikiem finansowym brutto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014;

II.    w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok 2014 nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

1.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3, § 82 ust. 1 pkt 3 oraz § 91 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia, w zw. z par. 25 MSR 1, poprzez brak ujawnienia w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014 informacji o istnieniu istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności;

2.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3, § 82 ust. 1 pkt 3 oraz § 91 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia oraz w zw. z par. 39 lit. a i c MSSF 7, par. B11 i B 11E Załącznika B stanowiącego integralną część MSSF 7, a także par. 31, 32A i 33 MSSF 7, poprzez niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014;

3.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3, § 82 ust. 1 pkt 3 oraz z § 91 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 91 ust. 6 pkt 11 Rozporządzenia, poprzez niezamieszczenie oceny, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącej zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenia ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom, w sprawozdaniu z działalności Emitenta za rok 2014;

III. w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

1.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3, § 82 ust. 2 oraz § 90 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia, w zw. z par. 28 MSR 34 oraz w zw. z par. 90 i 104 lit. b) Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 36 „Utrata wartości aktywów” (dalej: „MSR 36”), stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008, z uwzględnieniem par. 105-107 MSR 36, oraz w zw. z par. 28 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” („MSR 34”), stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008, poprzez nieprawidłowe ustalenie (oszacowanie) wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia aktywów należących do ośrodka wypracowującego środki pieniężne (dalej: „OWŚP”), którym jest przedsiębiorstwo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością HAWE Telekom jako całość, w związku z możliwą utratą wartości tych aktywów oraz brak przypisania odpisu aktualizującego do aktywów innych niż wartość firmy, należących do wyżej wymienionego OWŚP, przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze roku obrotowego 2015;

2.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3, § 82 ust. 2 oraz § 90 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia, w związku z par. 15 i 15C MSR 34, w zw. par. 25 MSR 1, poprzez niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień w zakresie istnienia istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku obrotowego 2015;

3.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3, § 82 ust. 2 oraz § 90 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia, w związku z par. 15 i 15C MSR 34 w zw. z par. 39 lit. a i c MSSF 7, par. B11 i B11E Załącznika B do MSSF 7 oraz par. 31, 32A i 33 MSSF 7, poprzez niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku obrotowego 2015;

4.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3, § 82 ust. 2, par. 83 ust. 3 i 5, a także § 87 ust. 7 pkt 10, par. 89 ust. 1 pkt 3 oraz odpowiednio par. 90 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia, poprzez brak ujawnienia specyficznych dla Emitenta i jego grupy kapitałowej informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej emitenta za I półrocze 2015 roku;

5.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3, § 82 ust. 2 oraz § 90 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia, w zw. z par. 15 i 15C MSR 34, poprzez nieumieszczenie wyjaśnień dotyczących pozostałych kosztów operacyjnych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku obrotowego 2015;

6.    w zw. z § 3 ust. 1 i 3, § 82 ust. 2 oraz § 90 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia, w zw. z par. 10 oraz 15 i 15C MSR 34 i par. 81 lit. c MSR 12 poprzez brak zamieszczenia wyjaśnień dotyczących związków między wynikiem podatkowym a wynikiem finansowym brutto grupy kapitałowej w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2015 roku;

IV. nie wykonała obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

1.    w zw. z § 82 ust. 2 w zw. z § 101 ust. 9 Rozporządzenia, poprzez nieprzekazanie Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok;

2.    w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 101 ust. 9 Rozporządzenia, poprzez nieprzekazanie Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2015 rok;

3.    w zw. z § 82 ust. 2, § 83 ust. 1 oraz w zw. z § 101 ust. 1 Rozporządzenia, poprzez nieprzekazanie Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku;

4.    w zw. z § 82 ust. 2, § 83 ust. 3 oraz w zw. z § 101 ust. 7 Rozporządzenia, poprzez nieprzekazanie Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku;

5.    w zw. z § 82 ust. 2, § 83 ust. 1 oraz w zw. z § 101 ust. 1 Rozporządzenia, poprzez nieprzekazanie Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku; 

6.    w zw. z § 82 ust. 2 w zw. z § 101 ust. 9 Rozporządzenia, poprzez nieprzekazanie Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok;

7.    w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 101 ust. 9 Rozporządzenia, poprzez nieprzekazanie Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2016 rok;

8.    w zw. z § 82 ust. 2, § 83 ust. 1 oraz w zw. z § 101 ust. 1 Rozporządzenia, poprzez nieprzekazanie Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku.

W przedmiotowej sprawie Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę Hawe SA. Prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, których naruszenie stwierdziła Komisja, ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego. Podkreślić należy, że nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa wskazanych powyżej było wielokrotne oraz miało miejsce w długim okresie.

Komisja podkreśla, że do podstawowych obowiązków emitentów należy publikacja raportów bieżących i okresowych w sposób i w terminach przewidzianych prawem. Raporty te powinny być sporządzone w sposób prawidłowy, rzetelny i kompletny. Terminowa i należyta publikacja ww. informacji pozwala zachować równowagę informacyjną na rynku kapitałowym.

Zdaniem Komisji naruszenia dokonane przez Hawe SA w związku z publikacją skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, raportu rocznego za rok 2014 oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku były istotne z punktu widzenia odbiorców i wpłynęły istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej ww. raportów okresowych Spółki. Ponadto Spółka nie przekazała Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok, raportu rocznego za 2015 rok, raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku, skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku, skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok, raportu rocznego za 2016 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku. Komisja oceniła,
że wszystkie naruszenia miały charakter rażący.

Biorąc pod uwagę zarówno liczbę dokonanych naruszeń, jak i ich wagę, wskazać należy, iż uczestnicy rynku kapitałowego przy podejmowaniu decyzji odnośnie zaangażowania w akcje Spółki środków pieniężnych, bazowali na informacjach, które nie były kompletne i rzetelne, i nie pozwalały na prawidłową ocenę sytuacji finansowej spółki. W związku z powyższym Komisja nałożyła na Spółkę sankcję administracyjną w postaci kary pieniężnej.

Ponadto z uwagi na wskazane powyżej wielokrotne naruszenie przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w przepisach prawa, które miało charakter rażący, Komisja uznała, że w niniejszym przypadku zasadne jest zastosowanie również najdotkliwszej sankcji tj. bezterminowe wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W ocenie Komisji zebrany w toku postępowania administracyjnego materiał uzasadnia stwierdzenie, że Emitent nie daje rękojmi należytego wypełniania obowiązków informacyjnych w przyszłości. Jedynie zastosowanie tej sankcji, a nie wyłącznie nałożenie kary pieniężnej, pozwala Komisji Nadzoru Finansowego na eliminowanie z rynku regulowanego podmiotów, które w sposób rażący naruszają obowiązki określone w ustawie o ofercie uniemożliwiając tym samym podejmowanie przez inwestorów racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Podmioty takie zagrażają bowiem bezpieczeństwu obrotu i prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego. Zastosowanie tej sankcji ma również na celu ochronę inwestorów przed inwestowaniem w papiery wartościowe podmiotów rażąco naruszających przepisy prawa.

Wykluczenie papierów wartościowych Spółki nastąpi 30 dni od dnia, w którym decyzja Komisji stanie się ostateczna.

13.    Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 19 grudnia 2017 r. w części dotyczącej nałożenia na osobę fizyczną kary pieniężnej w wysokości 50 tysięcy złotych na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw („ustawa zmieniająca”), za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z trzydziestodziewięciokrotnym niewykonaniem obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw („ustawa zmieniająca I”), a dotyczącego braku przekazania Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości w okresie od dnia 6 kwietnia 2013 r. do dnia 9 października 2013 r. informacji poufnych dotyczących 39 przypadków niewywiązania się z zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji.

Jednocześnie Komisja nałożyła na Stronę karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych, za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z trzydziestodziewięciokrotnym niewykonaniem obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej I, a dotyczącego braku przekazania Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości w okresie od dnia 6 kwietnia 2013 r. do dnia 9 października 2013 r. informacji poufnych dotyczących 39 przypadków niewywiązania się z zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji.

Uchylenie w części decyzji z dnia 19 grudnia 2017 r. związane było z koniecznością uwzględnienia w toku postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nowych dyrektyw wymiaru kary. Jednak po przeanalizowaniu przez Komisję nowych przesłanek wymiaru kary doszła ona do wniosku, że nie mają one wpływu na wysokość kary nałożonej na Stronę decyzją z dnia 19 grudnia 2017 r. W związku z tym Komisja utrzymała karę na dotychczasowym poziomie.

Komisja podkreśla, że nieprzekazane informacje dotyczące niewykupienia w terminie obligacji oraz niewypłacenia w terminie odsetek, spełniały wszystkie kryteria informacji poufnych. Informacje o każdym z przypadków niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z obligacji Spółki dotyczyły jej bezpośrednio, spełniając jednocześnie warunek precyzyjności gdyż wskazywały na okoliczności, które wystąpiły a ich charakter w wystarczającym stopniu umożliwiał dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności na wartość instrumentów finansowych, tj. akcji Spółki. W znacznym stopniu na działalność Spółki wpływ miało finansowanie zapewnione przez emisję obligacji. Celem części emisji obligacji było pozyskanie środków finansowych potrzebnych na spłatę zobowiązań związanych z poprzednimi emisjami. Terminowe przekazywanie powyższych informacji w trybie właściwym dla informacji poufnych ułatwiłoby uczestnikom rynku określenie sytuacji, w jakiej znajdowała się wówczas Spółka i mogłoby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych (akcji). Informacje dotyczące niewykupienia w terminie obligacji i niewypłacenia odsetek, wskazywały bowiem jednoznacznie na pogarszającą się płynność Spółki i zagrożenie jej utraty, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że naruszenie warunków emisji obligacji mogło stanowić podstawę do wystąpienia z żądaniem ich przedterminowego wykupu.

14.    Komisja zapoznała się z informacją:

 • o ofertach publicznych papierów wartościowych innych niż certyfikaty inwestycyjne przeprowadzonych w 2017 r.,
 • dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od 1.03.2018 r. do 15.03.2018 r.,
 • o wynikach BION w cyklu 2017 dla sektora banków komercyjnych. 

15.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 10 kwietnia 2018 r.

______________________
1M. Chrzanowski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 3, 5, 9 i 10 komunikatu.

2M. Pachucki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 3, 5, 9, 10 i 11 komunikatu.
3P. Nowak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10, 11, 12 i 13 komunikatu.
4A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 6, 7, 8, 10 i 12 komunikatu.
5J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 4, 6, 7, 8, 9 i 13 komunikatu.
6Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 13 komunikatu.