Plan działań KNF na rok 2018 w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

data aktualizacji 19 grudnia 2017

Mając na uwadze zadania określone w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) (dalej: ustawa), tj.:

  • sprawowanie nadzoru publicznego nad stosowaniem przez jednostki zainteresowania publicznego (dalej: JZP) przepisów tytułu III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz.U.UE. Nr 158 poz. 77) (dalej: rozporządzenie 537/2014);
  • wykonywanie zadań przewidzianych dla właściwego organu, wskazanych w art. 16 ust. 3 lit. f i art. 17 ust. 6 rozporządzenia nr 537/2014;
  • monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu albo rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego w przypadku powierzenia im funkcji komitetu audytu;

Komisja Nadzoru Finansowego planuje na 2018 rok realizację następujących działań:

1. Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, sposobu dokonywania wyboru firmy audytorskiej.

2. Monitorowanie, w odniesieniu do wybranych JZP, wypełniania wymogów w zakresie rotacji firm audytorskich oraz kluczowych biegłych rewidentów.

3. Rozpatrywanie wniosków JZP dotyczących przedłużenia zlecenia na badanie ustawowe po upływie maksymalnego czasu trwania zlecenia określonego w ustawie.

4. Weryfikację obowiązku powołania przez JZP komitetu audytu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.

5. Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, zgodności składu komitetu audytu lub rady nadzorczej z wymogami ustawy w zakresie niezależności oraz posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez członków komitetu audytu/rady nadzorczej.

6. Analizę, w odniesieniu do wybranych JZP, funkcjonowania komitetu audytu w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy.

7. Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, przygotowania i wdrożenia polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem.

8. Prowadzenie postępowań w zakresie nakładania kar administracyjnych w przypadku stwierdzenia naruszeń, o których mowa w art. 192 ust. 1 ustawy.

9. Współpracę z KNA w zakresie realizacji zadań dotyczących nadzoru publicznego.

10. Opiniowanie projektów aktów prawnych na poziomie krajowym i europejskim, które mają wpływ na nadzór publiczny realizowany przez KNF.

11. Aktualizację „Rekomendacji dotyczących funkcjonowania komitetu audytu”.

12. Prowadzenie dialogu z firmami audytorskimi badającymi JZP, w tym w formie cyklicznych spotkań.

13. Publikowanie stanowisk UKNF dotyczących kwestii budzących wątpliwości interpretacyjne w odniesieniu do zakresu zadań przypisanych KNF w ramach sprawowanego nadzoru publicznego.

14. Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu promowanie wysokich standardów funkcjonowania komitetu audytu, w szczególności poprzez szkolenia w ramach CEDUR oraz udział przedstawicieli UKNF w konferencjach i debatach poświęconych tej tematyce.