Komunikat z 376. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 grudnia 2017 r.

data aktualizacji

W trzysta siedemdziesiątym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
 • Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju2,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej3,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej4.

1.    Komisja przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r.

Sytuacja polskiego systemu finansowego jest stabilna. Obserwowane przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego oraz dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy sprzyjają jego rozwojowi. Polityka dywidendowa prowadzona przez instytucje finansowe zgodnie
z zaleceniami KNF ma na celu utrzymanie stabilności i bezpieczeństwa polskiej gospodarki, a także systemu finansowego, pozwalając na jego dalszy rozwój.

Każdy z sektorów otrzyma zalecenia w formie pisma Przewodniczącego KNF.

Stanowisko KNF ws. polityki dywidendowej

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Pawła Bandurskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BPH SA,
 • Małgorzaty Romaniuk na stanowisko Członka Zarządu Banku BPH SA nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,
 • Agnieszki Gradeckiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Pieńsku,
 • Andrzeja Rodaka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Karczewie,
 • Leokadii Wilkowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Brzegu,
 • Michała Iwanickiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Radków z siedzibą w Nowej Rudzie,
 • Jacka Wegnera na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim, 
 • Magdaleny Marii Książkowskiej na stanowisko prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stanisława Adamskiego w Toruniu,
 • Anny Fomin na stanowisko Prezesa Zarządu Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. św. Brata Alberta w Szczytnie,
 • Lidii Fido na stanowisko Członka Zarządu Gothaer Towarzystwa Ubezpieczeń SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
 • Pawła Wilkowieckiego na stanowisko członka Zarządu Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

3.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej spółce: 

 • CARDINA sp. z o.o. (d. TIDY sp. z o.o.). 

Zakres świadczonych przez spółkę CARDINA sp. z o.o. usług płatniczych obejmuje: 

 • przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych); 
 • wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o usługach płatniczych); 
 • wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o usługach płatniczych); 
 • wydawanie instrumentów płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych). 

4.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

5.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu PKO BP Bankowy Otwartego Funduszu Emerytalnego.

6.    Komisja jednogłośnie zezwoliła spółce Integrated Solutions Sp. z o.o. na nabycie od Orange Polska SA 4 akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange Polska SA.

7.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Grzegorza Witkowskiego akcji Insignis Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Insignis Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Insignis Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA.

8.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Marcina Petelskiego akcji Insignis Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w liczbie zapewniającej przekroczenie 20% udziału w kapitale zakładowym Insignis Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA oraz przekroczenie 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Insignis Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.

9.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Open Finance SA akcji Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie (Noble TFI) w liczbie, która spowoduje przekroczenie jednej trzeciej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Noble TFI i jednej trzeciej udziału w kapitale zakładowym Noble TFI.

10.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez PKO BP Finat sp. z o.o. akcji KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie (KBC TFI) w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu KBC TFI i 50% udziału w kapitale zakładowym KBC TFI.

11.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia OPERA Domowi Maklerskiemu sp. z o.o. na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 7 oraz ust. 4 pkt 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. w zakresie: 

 • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; 
 • świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe; 
 • świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną. 

12.    Komisja jednogłośnie postanowiła skreślić agenta firmy inwestycyjnej Notus Finanse SA z rejestru agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę, na podstawie art. 79 ust. 9 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowym.
 
13.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za naruszenie art. 18 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej poprzez ustalenie składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewniała co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w latach 2011-2015.

14.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA karę pieniężną w wysokości 180 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

15.    Komisja jednogłośnie utrzymała w całości pięć decyzji KNF z dnia 8 listopada 2016 r. w zakresie nałożenia, na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, na pięć osób fizycznych (dalej także: „Strony”) kar pieniężnych w wysokości odpowiednio 85 tysięcy zł, 80 tysięcy zł, 70 tysięcy zł, 70 tysięcy zł oraz 65 tysięcy zł za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ustawy o ofercie przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez te osoby fizyczne funkcji członków Zarządu spółki publicznej.

KNF ustaliła, iż spółka publiczna, w okresie pełnienia przez Strony funkcji członków Zarządu, nie przekazała KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o konieczności dokonania odpisów, które miały znaczący wpływ na wysokość osiągniętej straty za III kwartał 2013 r. Powyższe odpisy przyczyniły się w znaczącym stopniu do odwrócenia dotychczas prezentowanych przez spółkę publiczną wyników i w miejsce zysku netto zarówno na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym za okresy I kwartału oraz I półrocza 2013 r. spółka publiczna odnotowała stratę za III kwartały 2013 r. Opisane powyżej naruszenie zostało zakwalifikowane przez KNF jako rażące naruszenie obowiązków informacyjnych z art. 56 ustawy o ofercie przez spółkę publiczną.

16.    Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 19 lipca 2016 r., w przedmiocie nałożenia na osobę fizyczną (dalej: „Strona”) kary pieniężnej w wysokości 70 tysięcy zł na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportów okresowych oraz nałożyła na Stronę karę pieniężną w wysokości 55 tysięcy złotych, na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z nieprzekazaniem raportów okresowych i umorzyła postępowanie administracyjne w części dotyczącej nałożenia na Stronę na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z nieprzekazaniem skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. 

Komisja wskazuje, iż uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 19 lipca 2016 r. jest związane z ustaleniem nowych okoliczności w sprawie, których wpływ jest ograniczony wyłącznie do zmniejszenia wysokości nałożonej kary pieniężnej. Po pierwsze w związku ze zmianą stanu prawnego, skutkującą zwolnieniem emitentów – z wyjątkiem emitentów będących funduszami inwestycyjnymi – z obowiązku publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (stosownie do § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim), Komisja zdecydowała o umorzeniu postępowania w tym zakresie. Komisja uwzględniła również ustalone w toku postępowania prowadzonego w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy okoliczności faktyczne sprawy, dotyczące przyczyn niewypełnienia obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną.

Powyższe nie zmienia faktu stwierdzenia, iż spółka publiczna nie przekazała raportów okresowych za okres od I półrocza 2014 r. do III kwartału 2015 r., co stanowiło rażące naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie.

17.    Komisja jednogłośnie nałożyła na 6 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości: 2,5 tysiąca złotych na 1 biuro, 2 razy po 1,5 tysiąca złotych na 1 biuro, 900 złotych na 3 biura oraz 500 złotych na 1 biuro (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na: 

 • nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II kwartale 2015 r., IV kwartale 2015 r., I kwartale 2016 r. albo II kwartale 2016 r. 
 • nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w 2015 r. 

Komisja, w przypadku 3 biur, w ramach uznania administracyjnego jednogłośnie umorzyła postępowania administracyjne w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych, z uwagi na niewykonywanie przez te biura transakcji płatniczych w okresie sprawozdawczym.

Komisja, w przypadku 2 biur,  jednogłośnie utrzymała w mocy wcześniejsze decyzje KNF nakładające na te biura kary pieniężne w wysokości odpowiednio 5 tysięcy złotych oraz 500 złotych, wobec nieprzekazania KNF przez jedno z biur w terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II kwartale 2015 roku oraz wobec nieprzekazania KNF przez drugie z biur w terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia przed upływem terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej biur usług płatniczych zawartej na okres od dnia 17 lutego 2015 r. do dnia 16 lutego 2016 r.

Komisja w przypadku jednego biura uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 29 sierpnia 2017 r., nakładającą na to biuro karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy zł, w związku z naruszeniem obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegających na nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w IV kwartale 2015 r. oraz całym 2015 roku oraz nałożyła na to biuro karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy zł, w związku z naruszeniem obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegających na nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w IV kwartale 2015 r. oraz całym 2015 roku. Komisja zdecydowała się uchylić wcześniejszą decyzję oraz nałożyć na Stronę karę pieniężną w mniejszej wysokości, biorąc pod uwagę rozmiar prowadzonej działalności oraz sytuację finansową biura usług płatniczych.

18.    Komisja zapoznała się z informacją: 

 • o sytuacji Krajowych Instytucji Płatniczych (KIP) i Biur Usług Płatniczych (BUP) w II kwartale 2017 r., 
 • o pracach organu nadzoru oraz zakładów ubezpieczeń w zakresie modeli wewnętrznych krajowych zakładów ubezpieczeń. 

19.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na: 

 • 19 grudnia 2017 r., 
 • 9 stycznia 2018 r., 
 • 23 stycznia 2018 r., 
 • 6 lutego 2018 r., 
 • 20 lutego 2018 r., 
 • 6 marca 2018 r., 
 • 20 marca 2018 r., 
 • 10 kwietnia 2018 r.

____________
1   M. Pachucki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 15 oraz 16 komunikatu.

2   A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2j, 4, 5 oraz 10 komunikatu.

3  J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12 oraz 13 komunikatu.

4   Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu 8 spraw opisanych w pkt. 17 komunikatu.