Komunikat KNF w sprawie FinCrea Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

data aktualizacji 22 listopada 2017

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2017 r. jednogłośnie nałożyła na FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu karę pieniężną w łącznej wysokości 5 000 000 zł (pięciu milionów złotych) oraz cofnęła  FinCrea TFI S.A. (poprzednia firma: GE Debt Management Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie) zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu tymi funduszami, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu unijnymi AFI, w tym wprowadzaniu ich do obrotu. Decyzji KNF w zakresie dotyczącym cofnięcia zezwolenia nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Powodem decyzji KNF jest stwierdzone w wyniku postępowania administracyjnego rażące naruszenie przez FinCrea TFI SA art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi poprzez niewykonywanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu FinCrea TFI S.A. powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Vivante FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN oraz rażące naruszenie przez Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Vivante FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN (dalej „Fundusze”) postanowień statutów w zakresie wykupu certyfikatów inwestycyjnych w okresie od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. 

FinCrea TFI S.A. powierzając zarządzanie portfelami inwestycyjnymi w/w Funduszy podmiotowi trzeciemu nie wykonywało bieżącego nadzoru nad realizacja przez ten podmiot powierzonych czynności, do czego było zobowiązane na podstawie art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, co skutkowało wystąpieniem problemów z brakiem dostatecznej płynności w/w Funduszy i spadkiem wartości aktywów płynnych, a w konsekwencji doprowadziło do naruszenia przez w/w Fundusze postanowień statutów w zakresie zasad przeprowadzania wykupu certyfikatów inwestycyjnych, poprzez zastosowanie redukcji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych poniżej 5% ogólnej liczby certyfikatów ustalonej według stanu na ostatni dzień wyceny poprzedzający dany dzień wyceny.

KNF, podając do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o cofnięciu FinCrea TFI S.A. zezwolenia na wykonywanie działalności, miała na uwadze konieczność zapewnienia zainteresowanym osobom i podmiotom, w tym uczestnikom funduszy zarządzanych dotychczas przez FinCrea TFI S.A., informacji o podstawowych skutkach prawnych ww. decyzji dla tych funduszy oraz podmiotów zaangażowanych w proces obsługi funduszy.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez FinCrea TFI S.A. fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez FinCrea TFI SA reprezentowane są przez depozytariuszy tych funduszy, tj. odpowiednio przez Raiffeisen Bank Polska S.A., mBank S.A., PKO Bank Polski S.A. FinCrea TFI S.A. przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wobec czego traci ono umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. Z uwagi na nadany decyzji Komisji rygor natychmiastowej wykonalności, od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia FinCrea TFI S.A. nie może podejmować jakichkolwiek czynności związanych z reprezentowaniem, czy zarządzaniem funduszami. Fundusze inwestycyjne dotychczas zarządzane przez FinCrea TFI S.A., zgodnie z art. 68 ust. 1 zd. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, nie emitują oraz nie wykupują certyfikatów inwestycyjnych. Stosownie do art. 68 ust. 1b. ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie, w którym fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala. O zamiarze wykupu lub o wykupie certyfikatów inwestycyjnych depozytariusz reprezentujący fundusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej. Okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. Po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie poszczególnymi funduszami nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ulegną one rozwiązaniu. W tym okresie depozytariusz, kierując się interesem uczestników funduszy, powinien poszukiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przejmie zarządzanie danym funduszem inwestycyjnym.