Komunikat z 374. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 listopada 2017 r.

data aktualizacji 07 listopada 2017

W trzysta siedemdziesiątym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
•    Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju2,
•    Jan Wojtyła – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej3,
•    Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej4.

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Bogusława Białowąsa na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA,
•    Michała Krupińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki SA,
•    Wiesława Staniszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej,
•    Janusza Wojciechowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju,
•    Marcina Duckiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kałuszynie,
•    Łukasza Sobery na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Pajęcznie,
•    Jacka Gdańskiego na stanowisko Członka Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
•    Andrzeja Zadrożnego na stanowisko Członka Zarządu „Polisa-Życie” Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

2.    Komisja jednogłośnie postanowiła skreślić z rejestru agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę, na podstawie art. 79 ust. 9 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

•    Independent Financial Brokers sp. z o.o.,
•    Justynę Fąk,
•    Tomasza Ryszarda Hebla,
•    Beatę Wieczorkiewicz.

3.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zmianę statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU.

4.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce:

•    Zakłady Automatyki „Polna” SA, z dniem 28 listopada 2017 r.

5.    Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 25 sierpnia 2015 r. w części dotyczącej nałożenia na spółkę Norica Holding S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu kary pieniężnej w wysokości 800 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że spółka Norica Holding S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu naruszyła:

1)    art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „ustawa o ofercie”) w związku z niezawiadomieniem Grupy Azoty SA z siedzibą w Tarnowie oraz Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie w dniu 14 grudnia 2012 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów w tej spółce,
2)    art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z niezawiadomieniem Grupy Azoty SA z siedzibą w Tarnowie oraz Komisji Nadzoru Finansowego o przekroczeniu w dniu 21 grudnia 2012 r. 15 % ogólnej liczby głosów w tej spółce,
3)    art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z niezawiadomieniem Grupy Azoty SA z siedzibą w Tarnowie oraz Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie w dniu 15 stycznia 2013 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów w tej spółce,
4)    art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z niezawiadomieniem Grupy Azoty SA z siedzibą w Tarnowie oraz Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie w dniu 3 kwietnia 2013 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów w tej spółce,
5)    art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z niezawiadomieniem Grupy Azoty SA z siedzibą w Tarnowie oraz Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie w dniu 23 maja 2014 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów w tej spółce,
6)    art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 4 pkt 1 i 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z niezawiadomieniem w terminie Grupy Azoty SA z siedzibą w Tarnowie oraz Komisji Nadzoru Finansowego o przekroczeniu w dniu 5 czerwca 2014 r. 20 % ogólnej liczby głosów w tej spółce oraz dokonaniem powyższego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w art. 69 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie 

i nałożyła na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1  w zw. z art. 69 ust. 4 pkt 1 i 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie oraz w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa zmieniająca”), na spółkę Norica Holding S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu karę pieniężną w wysokości 790 tysięcy złotych wobec naruszenia przez ten podmiot:

1)    art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z niezawiadomieniem Grupy Azoty SA z siedzibą w Tarnowie oraz Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie w dniu 14 grudnia 2012 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów w tej spółce,
2)    art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z niezawiadomieniem Grupy Azoty SA z siedzibą w Tarnowie oraz Komisji Nadzoru Finansowego o przekroczeniu w dniu 21 grudnia 2012 r. 15 % ogólnej liczby głosów w tej spółce,
3)    art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z niezawiadomieniem Grupy Azoty SA z siedzibą w Tarnowie oraz Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie w dniu 15 stycznia 2013 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów w tej spółce,
4)    art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z niezawiadomieniem Grupy Azoty SA z siedzibą w Tarnowie oraz Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie w dniu 2 kwietnia 2013 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów w tej spółce,
5)    art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z niezawiadomieniem Grupy Azoty SA z siedzibą w Tarnowie oraz Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie w dniu 23 maja 2014 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów w tej spółce,
6)    art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 4 pkt 1 i 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z niezawiadomieniem w terminie Grupy Azoty SA z siedzibą w Tarnowie oraz Komisji Nadzoru Finansowego o przekroczeniu w dniu 5 czerwca 2014 r. 20 % ogólnej liczby głosów w tej spółce oraz dokonaniem powyższego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w art. 69 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie.

Komisja wskazuje, iż przyczyną uchylenia decyzji z dnia 25 sierpnia 2015 r. w części i nałożenia w tym zakresie na spółkę Norica Holding S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Norica”) kary pieniężnej w nowym, niższym wymiarze jest dokonanie przez KNF zmiany w ustalonym stanie faktycznym oraz w związku z tym ponowne miarkowanie kary pieniężnej nałożonej na Norica i uwzględnie dodatkowych okoliczności mających wpływ na wymiar kary pieniężnej, tj. przede wszystkim gotowości i współpracy Norica z KNF w zakresie wyjaśnienia okoliczności naruszeń.

Odnosząc się do zmiany w zakresie stanu faktycznego, KNF wskazuje, że była ona wynikiem pozyskania nowego, nieznanego na chwilę wydawania decyzji z dnia 25 sierpnia 2015 r. dowodu. Przy czym dokonana zmiana nie wpłynęła na liczbę odnotowanych naruszeń, a jedynie skutkowała zmianą daty przekroczenia jednego z progów zaangażowania w spółkę Grupa Azoty SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: „Spółka) – pkt 4.
   
Wyjaśniając uczestnikom rynku kapitałowego motywy rozstrzygnięcia niniejszej sprawy KNF wskazuje, że nałożenie na Norica kary pieniężnej nastąpiło w związku ze stwierdzeniem sześciokrotnego naruszenia art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie, tj. przepisów nakładających na akcjonariuszy obowiązek zawiadamiania o zmianach stanu posiadania akcji spółki publicznej zaistniałych za pośrednictwem osób trzecich.

Jak wskazuje się w doktrynie prawa kapitałowego ratio legis przepisu art. 69 ustawy o ofercie jest zapewnienie równego dostępu do informacji dotyczących akcjonariatu spółki publicznej, a w konsekwencji umożliwienie dokonania obiektywnej wyceny wyemitowanych przez nią papierów wartościowych. Nadto obowiązek z art. 69 ustawy o ofercie umożliwia KNF realizację funkcji nadzorczej. Informacje dotyczące zaangażowania kapitałowego akcjonariuszy w spółkę są szczególnie istotne dla mniejszościowych akcjonariuszy, dla których wyjście z inwestycji lub zaangażowanie się w nią większego podmiotu jest sygnałem do podjęcia lub zaniechania określonych działań (tak D. Gago, S. Jakszuk [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego, art. 69, Nb 2 i 4, Warszawa 2012).

Art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie dotyczy natomiast tzw. parkowania akcji. „Parkowanie” akcji oznacza proceder zmiany nominalnej posiadacza akcji w celu bądź to obejścia reżimu związanego z nabywaniem znacznych pakietów akcji, bądź też jako element strategii defensywnej przeciwdziałającej przejęciu kontroli nad spółką. Niezależnie jednak od motywów czynności „parkowania” akcji, tj. czy są one powodowane zamiarem uniknięcia obowiązków, jakie rodzi zwiększenie stanu posiadania akcji, czy też wynikają z innych pobudek, zawsze – jeżeli ich następstwem będzie osiągnięcie albo przekroczenie któregokolwiek z progów kwalifikowanych w świetle przepisów Oddziału 1 czy 2 Rozdziału 4 ustawy o ofercie, skutkiem tego będzie podleganie obowiązkom notyfikacyjnym lub obowiązkom przeprowadzenia wezwań (tak M. Michalski (red.), Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz, Legalis). W konsekwencji celem art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie jest zapobieżenie sytuacjom, kiedy to m.in. akcjonariusz będzie podejmował działania zmierzające do ukrycia rzeczywistego poziomu swojego zaangażowania w akcjonariat emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Norica sukcesywnie i konsekwentnie zwiększając swój stan posiadania akcji Spółki przekazywała Spółce i KNF zawiadomienia o jego zmianach, stąd inwestorzy i akcjonariusze śledząc strukturę akcjonariatu tego emitenta posiadali informacje o poziomie zaangażowania Norica wynikającym ze stanu na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na jej rzecz. Należy jednak podkreślić, że akcje Spółki nabywały na rzecz Norica także Vertco Ventures Limited z siedzibą w Nikozji i Omana Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, które były zapisywane na ich rachunkach papierów wartościowych, o czym uczestnicy rynku kapitałowego nie wiedzieli, a więc nie dysponowali aktualnymi danymi co do realnego i rzeczywistego wpływu Norica na Spółkę (największa różnica pomiędzy faktycznym stanem posiadania Norica Holding S.a.r.l. a informacjami ujawnionymi w tym zakresie wynosiła około 6,6 % ogólnej liczby głosów w Spółce).

Norica konsekwentnie nie doliczała bowiem do swego stanu posiadania akcji Spółki będących w posiadaniu Vertco Ventures Limited i Omana Holdings Limited, zdaniem KNF chcąc odłożyć w czasie obowiązek zawiadomienia KNF i Spółki o zwiększaniu stanu zaangażowania w akcje Spółki. O zmianach stanu posiadania Norica informowała dopiero w momencie nabycia akcji Spółki od Vertco Ventures Limited i Omana Holdings Limited poza rynkiem regulowanym, podczas gdy obowiązek aktualizował się już w chwili ich zakupu przez ww. osoby trzecie.
 
KNF stoi na stanowisku, że przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej w przedmiocie uchylenia decyzji z dnia 25 sierpnia 2015 r. w części i nałożeniu w tym zakresie kary pieniężnej na Norica spełnia funkcję kształtowania świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego. Informacja ta bowiem odzwierciedla stopień naganności zachowania Norica w związku z naruszeniem zasad funkcjonujących na rynku kapitałowym poprzez niezastosowanie lub też nienależyte zastosowanie przepisów ustawy o ofercie. W sytuacji bowiem, gdy inwestor decyduje się na inwestowanie w akcje spółki notowanej na rynku regulowanym przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki określone w przepisach prawa, których niespełnienie łączyć się może z zastosowaniem sankcji administracyjnych. Jeżeli więc Norica zdecydowała się na nabywanie akcji Spółki przy pomocy Vertco Ventures Limited i Omana Holdings Limited powinna była informować również o „zaparkowanych” na jej rzecz akcjach, stosownie do wymogu z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie. Norica nabyła bowiem przy pomocy Omana Holdings Limited łącznie w badanym okresie 4 205 092 akcje Spółki, a przy pomocy Vertco Ventures Limited łącznie w badanym okresie 5 405 520 akcji, tj. około połowę akcji Spółki posiadanych finalnie przez Norica (tj. 19 771 614 akcji) na moment przekroczenia w dniu
5 czerwca 2014 r. progu 20 % ogólnej liczby głosów.

6.    Komisja zapoznała się:

•    z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od 01.09.2017 r. do 31.10.2017 r.

7.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

•    21 listopada 2017 r.,
•    5 grudnia 2017 r.,
•    19 grudnia 2017 r.,
•    9 stycznia 2018 r.,
•    23 stycznia 2018 r.

_______________________

 1  M. Pachucki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 5 komunikatu.
 2  A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1a i 1b komunikatu.
 3  J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1a i 5 komunikatu.
 4  Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2 i 5 komunikatu.