Komunikat KNF w sprawie rekomendacji podwyższenia wartości nominalnej obligacji podporządkowanej do kwoty co najmniej 400 000 zł

data aktualizacji 24 października 2017

Komisja Nadzoru Finansowego obserwuje zwiększone zainteresowanie inwestorów indywidualnych nabywaniem obligacji podporządkowanych oferowanych przez banki, co wynika z wyższego oprocentowania, jakie oferują banki emitujące te obligacje w stosunku do oprocentowania lokat.

W odróżnieniu od lokat do wysokości równowartości kwoty 100 000 euro, obligacje oferowane przez banki nie są objęte przepisami o ochronie depozytów. Dodatkowo zgodnie z ustawą o BFG1 uwzględniającą w polskim porządku prawnym Dyrektywę BRR2, w określonych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji banków oraz przeprowadzenie procedur umorzenia lub konwersji instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań, w tym obligacji podporządkowanych. W takim przypadku może dojść do czasowego ograniczenia spłaty zobowiązań wynikających z obligacji, ich konwersji na akcje, a nawet umorzenia.

Pośrednicy oferujący inwestorom indywidualnym instrumenty finansowe, w tym także obligacje podporządkowane, powinni uwzględniać ich indywidualną sytuację, w tym wiedzę i doświadczenie na rynku finansowym, a także poziom akceptacji ryzyka. Klienci banków, którzy nie mają doświadczenia na rynku kapitałowym i dysponują niewielkimi zasobami pieniężnymi mogą  nie oceniać właściwie ryzyka inwestycyjnego  związanego z tą inwestycją. Obligacje podporządkowane, ze względu na towarzyszące im ryzyko związane z możliwością ich wykorzystania w procesie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku, nie są zatem produktem odpowiednim dla inwestora indywidualnego dysponującego niewielkimi zasobami pieniężnymi, który nie może dywersyfikować ryzyka inwestycyjnego. Mając to na względzie, w opinii KNF zasadne jest ograniczanie zaangażowania inwestorów indywidualnych w ten instrument zarówno w obrocie pierwotnym jak i wtórnym.
 
Biorąc pod uwagę znaczący wzrost wartości i liczby ofert tych obligacji przeprowadzanych przez banki, co może skutkować istotnym wzrostem zaangażowania inwestorów indywidualnych w ten instrument, KNF rekomenduje, aby wartość nominalna pojedynczej emitowanej obligacji podporządkowanej we wszystkich kolejnych emisjach banków wynosiła co najmniej 400 000 zł.

Komisja informuje jednocześnie, że będzie prowadzić dalsze prace, które mogą przyczynić się do podjęcia w przyszłości innych działań ograniczających oferowanie takich instrumentów do inwestorów indywidualnych. 

___________________ 

1Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
2Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012.