Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Komunikat UKNF dotyczący interpretacji treści rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach

Data aktualizacji:
W związku z pytaniami banków dotyczącymi interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, w zakresie:

   1)    przypisywania wyższej wagi ryzyka równej 150% ekspozycjom zabezpieczonym hipoteką na nieruchomości mieszkalnej, w przypadku których wysokość raty kapitałowej lub odsetkowej uzależniona jest od zmian kursu waluty lub walut innych niż waluty przychodów osiąganych przez dłużnika,
   2)    zasad przypisywania ekspozycjom zabezpieczonym hipoteką na nieruchomości mieszkalnej, preferencyjnej wagi ryzyka 35%, w okresie do czasu wejścia w życie w/w aktu prawnego,

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że:

Ad 1. Zgodnie z otrzymanym przez UKNF stanowiskiem Ministerstwa Finansów w tej sprawie, wyższa waga ryzyka równa 150% dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej, w przypadku których wysokość raty kapitałowej lub odsetkowej uzależniona jest od zmian kursu waluty lub walut innych niż waluty przychodów osiąganych przez dłużnika, odnosi się do całej ekspozycji, a nie tylko do części w pełni i całkowicie zabezpieczonej. Takie podejście pozwoli uniknąć modelu, zgodnie z którym wzrost parametru LtV, a wraz z nim wzrost niezabezpieczonej części ekspozycji, powodowałby spadek wynikowej wagi ryzyka całej ekspozycji. Należy mieć na uwadze, ze ryzyko związane z kredytami walutowymi dotyczy całej ekspozycji, a nie tylko jej części.

Ad 2. Do czasu wejścia w życie w/w rozporządzenia, które nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia jego ogłoszenia (tj. 2 grudnia 2017 r.), powinno być stosowane dotychczasowe podejście w zakresie stosowania oraz zasad przypisywania wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej. Do tego czasu brak jest uzasadnienia dla zmiany dotychczasowego podejścia i stosowania preferencyjnej wagi ryzyka równej 35%
w odniesieniu do części ekspozycji zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości mieszkalnej do wysokości 80% wartości rynkowej nieruchomości.

Utrzymanie dotychczasowego podejścia w tym zakresie, do momentu wejścia w życie w/w rozporządzenia, zabezpieczy sektor bankowy przed nieuzasadnionymi, skokowymi zmianami poziomu wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego.
Do pobrania

Komunikat UKNF dotyczący interpretacji treści rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach

plik .pdf, 209,8kB
Pobierz