Przejęcie SKOK Wyszyńskiego przez Alior Bank

data aktualizacji 26 stycznia 2016

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła w dniu 26 stycznia 2016 r. decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego we Wrześni (SKOK Wyszyńskiego) przez Alior Bank SA.

Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK Wyszyńskiego.

Z dniem 10 lipca 2015 r. KNF ustanowiła w SKOK Wyszyńskiego zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Wyszyńskiego wykazywała na dzień 9 lipca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości (-) 48,3 mln złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 40,7%, co oznacza głęboką niewypłacalność. Suma straty netto oraz straty z lat ubiegłych wynosiła (-) 43 mln złotych. Dział wsparcia sprzedaży został przeniesiony w 2013 r. do nowoutworzonej spółki, co jednorazowo wpłynęło na wynik finansowy SKOK Wyszyńskiego za 2013 r., ale w kolejnych latach przełożyło się na wzrost kosztów usług obcych.

W dniu 17 grudnia 2015 r. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa (Kasa Krajowa) poinformowała KNF o odmowie udzielenia SKOK Wyszyńskiego pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego. W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez SKOK Wyszyńskiego.

W dniu 5 stycznia 2016 r. KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Wyszyńskiego w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Wyszyńskiego przez bank. Kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Wyszyńskiego, KNF poinformowała, że do dnia 18 stycznia 2016 r. oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Wyszyńskiego.

W związku z wpłynięciem wstępnego zgłoszenia od jednego banku, KNF w dniu 19 stycznia wyznaczyła nowy termin na wyrażenie przez bank zgody na przejęcie SKOK Wyszyńskiego. Bank, który dokonał zgłoszenia, tj. Alior Bank SA, osiągnął porozumienie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego udzielonego na podstawie art. 20g ustawy o BFG. Alior Bank SA wyraził zgodę na przejęcie SKOK Wyszyńskiego, w rozumieniu art. 74c ust. 4 i 5 ustawy o skok.

Według sprawozdawczości na koniec listopada 2015 r., SKOK Wyszyńskiego posiadała ujemne fundusze własne w wysokości (-) 49,3 mln złotych, ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 44,2% oraz wykazywała bieżącą stratę w wysokości (-) 11,9 mln złotych i niepokrytestraty z lat ubiegłych na kwotę (-) 30,7 mln złotych. Według dostępnych danych depozyty członkowskie zgromadzone przez 34,3 tys. członków SKOK Wyszyńskiego wynoszą 174,9 mln złotych.

Nieprawidłowości ujawnione przez UKNF w działalności poprzednich władz SKOK Wyszyńskiego przed ustanowieniem w kasie zarządcy komisarycznego znalazły odzwierciedlenie w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowanym do Prokuratury Rejonowej we Wrześni.

Sytuacja Alior Banku SA pozwala na przejęcie SKOK Wyszyńskiego w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy. Wartość aktywów przejmowanej SKOK Wyszyńskiego wynosi 0,3% wartości aktywów Alior Banku SA. Alior Bank SA spełnia też kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające, co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym.

Proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na podstawie art. 20g, co oznacza wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości znacząco niższej niż kwota zgromadzonych w SKOK Wyszyńskiego depozytów. Rozpatrując sprawę przejęcia SKOK Wyszyńskiego przez  bank, KNF – kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego – wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków SKOK Wyszyńskiego wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej Alior Banku SA.

Z dniem 27 stycznia 2016 r. zarząd majątkiem SKOK Wyszyńskiego obejmuje zarząd Alior Banku SA. Z dniem 1 marca 2016 r. SKOK Wyszyńskiego zostanie przejęty przez Alior Bank SA, jako bank przejmujący. Do dnia przejęcia kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie. KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie Alior Banku SA w proces restrukturyzacji sektora SKOK.